Μεγαλύτερη προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων - Τι εισηγείται ο γενικός εισαγγελέας του Δικαστηρίου της Ε.Ε.

Νέα

28 Νοεμβρίου 2013Ισχυρότερο “δίχτυ” προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων επιχειρεί να δημιουργήσει η Ε.Ε. Σε αυτό το κλίμα κινείται η πρόταση του γενικού εισαγγελέα του Δικαστηρίου της Ε.Ε., κ. Pedro Cruz Villalón, η οποία ανοίγει το δρόμο για αποκλεισμό sites, που παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα. Σύμφωνα με την πρόταση, είναι δυνατόν να επιβληθεί σε φορέα παροχής πρόσβασης στο διαδίκτυο η υποχρέωση να αποκλείσει την πρόσβαση των πελατών του σε ιστότοπο, που θίγει τα δικαιώματα του δημιουργού. Η σχετική δικαστική διάταξη, σύμφωνα με το γενικό εισαγγελέα, πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα αποκλεισμού και να εξασφαλίζει τη δέουσα ισορροπία μεταξύ των αντικρουόμενων συμφερόντων, που προστατεύονται δυνάμει θεμελιωδών δικαιωμάτων. 

Κατά το δίκαιο της Ένωσης, τα κράτη - μέλη πρέπει να μεριμνούν, ώστε οι δικαιούχοι δικαιωμάτων του δημιουργού ή συγγενικών δικαιωμάτων, να μπορούν να ζητούν τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά των διαμεσολαβητών, οι υπηρεσίες των οποίων χρησιμοποιούνται από τρίτο για την προσβολή των δικαιωμάτων τους. Έχει διευκρινισθεί, ήδη, ότι οι φορείς παροχής πρόσβασης στο διαδίκτυο θεωρούνται, καταρχήν, ως διαμεσολαβητές κατά την έννοια αυτή και επομένως, μπορούν να καταστούν αποδέκτες της σχετικής δικαστικής διατάξεως για την παύση ήδη γενομένων προσβολών δικαιωμάτων, αλλά και για την αποτροπή νέων προσβολών.  

Προτάσεις
Στις προτάσεις του, ο γενικός εισαγγελέας του Δικαστηρίου εκτιμά ότι ο φορέας, ο οποίος παρέχει διαδικτυακή πρόσβαση στον χρήστη ιστότοπου, που θίγει το δικαίωμα του δημιουργού, πρέπει και αυτός να θεωρείται ως διαμεσολαβητής, οι υπηρεσίες του οποίου χρησιμοποιούνται από τρίτο - δηλαδή τον διαχειριστή του ιστότοπου - για την προσβολή δικαιώματος του δημιουργού και επομένως, ο φορέας αυτός μπορεί να καταστεί αποδέκτης σχετικής δικαστικής διάταξης.

Επίσης, ο γενικός εισαγγελέας έχει την άποψη ότι η επιβολή γενικής απαγορεύσεως σε φορέα παροχής πρόσβασης στο διαδίκτυο, χωρίς διαταγή λήψης συγκεκριμένων μέτρων, ώστε αυτός να μην επιτρέπεται να καθιστά δυνατή την πρόσβαση των πελατών του σε συγκεκριμένο ιστότοπο, που θίγει το δικαίωμα του δημιουργού, δεν συνάδει με την υποχρέωση σταθμίσεως των δικαιωμάτων των εμπλεκομένων.  

Σύμφωνα με το γενικό εισαγγελέα εναπόκειται στα εθνικά δικαστήρια να σταθμίσουν, κατά περίπτωση, τα θεμελιώδη δικαιώματα των εμπλεκομένων, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σημαντικές περιστάσεις, ώστε να εξασφαλίσουν τη δέουσα ισορροπία μεταξύ αυτών των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Πάντως, κατά τη στάθμιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, επιβάλλεται να ληφθεί υπόψη ότι, στο μέλλον, τα εθνικά δικαστήρια ενδέχεται να κρίνουν πολυάριθμες παρόμοιες περιπτώσεις κατά οποιουδήποτε φορέα παροχής πρόσβασης στο διαδίκτυο.  

Να σημειωθεί ότι οι προτάσεις του γενικού εισαγγελέα δεν δεσμεύουν το Δικαστήριο, καθώς η υπόθεση τελεί υπό διάσκεψη στο Δικαστήριο.

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2013

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ