Οδηγός χρηματοδοτήσεων από το ΕΤΕΑΝ - Τέσσερις πηγές άντλησης κεφαλαίων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Νέα

04 Νοεμβρίου 2013Ένα μίνι οδηγό για τα χρηματοδοτικά εργαλεία, που παρέχει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δημοσιοποίησε το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ). Με αφορμή την ανακοίνωση των αποφάσεων υπαγωγής των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση “Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού και  Εμπορίου – Υπηρεσιών”, το ΕΤΕΑΝ δηλώνει έτοιμο να υποστηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην υλοποίηση των επενδύσεών τους.

Σύμφωνα με το ΕΤΕΑΝ ΑΕ, οι δράσεις που διαχειρίζεται στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) και των ιδίων διαθεσίμων του, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση των συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων, είναι:

1. ΤΕΠΙΧ - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση
Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενα δάνεια (Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Τράπεζες), που παρέχονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην απόφαση υπαγωγής με ευνοϊκούς όρους επιτοκίου και διάρκεια ανάλογη του σκοπού της χρηματοδότησης. Τα δάνεια μπορούν να παρασχεθούν για οποιοδήποτε μέρος των κεφαλαίων, που απαιτούνται για την υλοποίηση της επένδυσης, με ελάχιστο €10.000 και μέγιστο €300.000 σε ό,τι αφορά δάνεια κεφαλαίου κινήσεως και €800.000 για επενδυτικά δάνεια. 

2. ΤΕΠΙΧ - Ταμείο Νησιωτικής και Τουριστικής Επιχειρηματικότητας
Πρόκειται για χαμηλότοκα έως και πλήρως επιδοτούμενα δάνεια (για τα νησιά με πληθυσμό λιγότερο των 3.100 κατοίκων), που παρέχονται αποκλειστικά σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες εν γένει ασχολούνται με τον τουρισμό και δραστηριοποιούνται στη νησιωτική Ελλάδα, καλύπτουν δε οποιοδήποτε μέρος των κεφαλαίων, που απαιτούνται για την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων, για ποσά €10.000 έως €30.000 το ανώτατο. 

3. ΤΕΠΙΧ -Ταμείο Εγγυοδοσίας
Παροχή εγγυήσεως υπέρ μικρομεσαίων επιχειρήσεων έως και 80% του τραπεζικού δανείου, που λαμβάνεται για την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων. Η διάρκεια της εγγύησης μπορεί να ανέλθει  έως 10 έτη, εφόσον πρόκειται για επενδυτικά δάνεια ή δάνεια κεφαλαίου κινήσεως και έως 3 έτη εφόσον πρόκειται για δάνεια προκαταβολής επιχορήγησης. Οι όροι των εγγυούμενων δανείων (ποσό – διάρκεια -  επιτόκιο - περίοδος χάριτος - εξασφαλίσεις) διαμορφώνονται ελεύθερα μεταξύ τράπεζας και δανειολήπτη, λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της απόφασης υπαγωγής και την ύπαρξη της εγγύησης του Ταμείου Επιχειρηματικότητας. 

4. Πρόγραμμα εγγύησης για έκδοση Εγγυητικών Επιστολών
Παροχή εγγύησης με χαμηλό κόστος προμήθειας για κάλυψη της έκδοσης εγγυητικών επιστολών εκ μέρους των τραπεζών υπέρ των προμηθευτών μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ποσοστό 50% του εν ισχύ υπολοίπου τους και για διάστημα 2 ετών. Η εγγύηση μπορεί να ανέλθει στο ποσό των €150.000 ανά επιχείρηση με ελάχιστο €10.000 ευρώ. Οι εγγυητικές επιστολές μπορούν να εκδοθούν για προμηθευτές εσωτερικού ή εξωτερικού, που συμπράττουν στην υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, καθώς και για τη λήψη προκαταβολής της επιχορήγησης. 

Αιτήσεις
Με σκοπό τη διευκόλυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην επιλογή των χρηματοοικονομικών εργαλείων, μέσω των οποίων θα δρομολογήσουν την υλοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων, το ΕΤΕΑΝ διευκρινίζει:

Τα ανωτέρω εργαλεία μπορούν να αξιοποιηθούν για οποιοδήποτε μέρος του χρηματοδοτικού σχήματος των επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της ιδίας συμμετοχής.

Οι αιτήσεις από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για τα συγκεκριμένα χρηματοδοτικά προϊόντα κατατίθενται στις συνεργαζόμενες τράπεζες, οι οποίες ως συγχρηματοδότριες, εφαρμόζουν τα συνήθη κριτήρια επιλογής τους για την έγκριση των αιτημάτων χρηματοδότησης.

Οι πόροι, που χρηματοδοτούν τις δράσεις του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, προέρχονται από το ΕΣΠΑ, και κατ’ επέκταση, η διάθεση τους πρέπει να συμμορφώνεται με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς που διέπουν τη χορήγηση και σώρευση (συγκέντρωση)  κρατικών/κοινοτικών ενισχύσεων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  

Οι τράπεζες
Για όλα τα ανωτέρω εργαλεία υπάρχει ένα ιδιαίτερα ευρύ πεδίο συνεργαζόμενων τραπεζών, στις οποίες μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για την υποβολή των αιτημάτων τους για ένταξη στα συγκεκριμένα εργαλεία. Οι συνεργαζόμενες τράπεζες για κάθε πρόγραμμα είναι:

Alpha Bank: Πρόγραμμα “Επανεκκίνηση”, Ταμείο Εγγυοδοσίας και Εγγύηση για έκδοση εγγυητικών επιστολών.

Εθνική Τράπεζα: “Eπανεκκίνηση”, “Επιχειρηματικότητα”, Εγγύηση για έκδοση εγγυητικών επιστολών.

Eurobank: “Eπανεκκίνηση”, Ταμείο Εγγυοδοσίας και Εγγύηση για έκδοση εγγυητικών επιστολών.

Νέα Proton: “Eπανεκκίνηση”.

Τράπεζα Πειραιώς: “Eπανεκκίνηση”, “Επιχειρηματικότητα”.

Τράπεζα Αττικής: “Eπανεκκίνηση”, Εγγύηση για έκδοση εγγυητικών επιστολών.

Probank: “Eπανεκκίνηση”, Εγγύηση για έκδοση εγγυητικών επιστολών.

Παγκρήτια Συνεταιριστική: “Eπανεκκίνηση”, “Επιχειρηματικότητα», Ταμείο Εγγυοδοσίας, Εγγύηση για έκδοση εγγυητικών επιστολών.

Συνεταιριστική Τράπεζα Δ. Μακεδονίας: “Επανεκκίνηση”, Ταμείο Εγγυοδοσίας και Εγγύηση για έκδοση εγγυητικών επιστολών.

Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου: “Eπανεκκίνηση”.

Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας: “Eπανεκκίνηση”, Εγγύηση για έκδοση εγγυητικών επιστολών.

Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων: “Eπανεκκίνηση”, “Επιχειρηματικότητα”, Εγγύηση για έκδοση εγγυητικών επιστολών.

Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας: “Επανεκκίνηση”, Ταμείο Εγγυοδοσίας και Εγγύηση για έκδοση εγγυητικών επιστολών.

Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας: “Επιχειρηματικότητα”.

Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο: Ταμείο Εγγυοδοσίας.

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2013

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021