Νέα δημόσια διαβούλευση για το “Rural Broadband” - Στόχος η οριοθέτηση των αγροτικών περιοχών, όπου δεν παρέχεται ευρυζωνική πρόσβαση

Νέα

25 Οκτωβρίου 2013Να επικαιροποιήσει τις λεγόμενες “λευκές” περιοχές, δηλαδή τις ορεινές και μειονεκτικές ζώνες της επικράτειας, όπου δεν παρέχεται ευρυζωνική πρόσβαση και δεν υπάρχουν σχέδια για παροχή στο εγγύς μέλλον, επιχειρεί η “Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ”. Στο πλαίσιο αυτό η “Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ” έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 8 Νοεμβρίου, κείμενο για τον καθορισμό των περιοχών παρέμβασης της φιλόδοξης δράσης του “Rural Broadband”, προϋπολογισμού €161 εκατ.

Μέσω της διαβούλευσης για το έργο, που αφορά στην “Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ”, στόχος είναι η επικαιροποίηση των περιοχών, που ορίζονται ως “λευκές” (σε επίπεδο διακριτού οικισμού), μεταξύ του συνόλου των περιοχών ενδιαφέροντος. Παράλληλα, μέσω της διαβούλευσης, στόχος είναι να διερευνηθεί η πρόθεση δεσμευτική κάλυψης ορισμένων ή του συνόλου των λευκών περιοχών από ιδιώτες επενδυτές με υποδομές, οι οποίες θα παράσχουν ευρυζωνική υπηρεσία τουλάχιστον εφάμιλλη αυτής, που έχει τεθεί ως στόχος στο πλαίσιο του παρόντος έργου. 

Ειδικά όσον αφορά το δεύτερο θέμα, αυτό της διερεύνησης της δεσμευτικής πρόθεσης κάλυψης “λευκών” περιοχών, μέσω της διαβούλευσης, καλούνται οι αδειοδοτημένοι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών να υποβάλλουν - εφόσον το επιθυμούν - δηλώσεις κάλυψης συγκεκριμένων περιοχών, προσκομίζοντας παράλληλα την κατάλληλη τεκμηρίωση, καθώς και τα στοιχεία εκείνα που θα αποδεικνύουν την αξιοπιστία και τον εύλογο χαρακτήρα της σχεδιαζόμενης από τους ίδιους επένδυσης.

Στο φάκελο, που θα υποβληθεί, θα πρέπει να περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναλυτικός πίνακας  των “λευκών” περιοχών, επιστολή, με την οποία θα δηλώνεται η πρόθεση της εταιρείας να προβεί σε συγκεκριμένες επενδύσεις ευρυζωνικής κάλυψης στις λευκές περιοχές εντός την ερχόμενης τριετίας. 

Η συνέχεια
Μετά από τη θετική αξιολόγηση των υποβαλλόμενων στοιχείων, η “Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ” διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει την υποψήφια εταιρεία να καταθέσει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος  (π.χ. 2 μηνών) αξιόπιστο επιχειρηματικό σχέδιο, δικαιολογητικά, όπως π.χ. σύμβαση λήψης τραπεζικού δανείου, καθώς και λεπτομερές χρονοδιάγραμμα του σχεδίου ανάπτυξης του δικτύου. Επιπλέον, εντός δώδεκα μηνών θα πρέπει να ξεκινήσει η επένδυση και να ληφθεί άδεια για τα περισσότερα από τα δικαιώματα, που είναι αναγκαία για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Κάθε εξάμηνο μπορούν να συμφωνούνται πρόσθετα ορόσημα  σχετικά με την πρόοδο των σχεδίου. 

Το έργο
Το “Rural Broadband” στοχεύει στη μείωση του “ευρυζωνικού χάσματος” μεταξύ των πλέον μειονεκτικών περιοχών και των αστικών κέντρων της χώρας και θα καλύπτει περίπου 5.500 οικισμούς και 600.000 κατοίκους. Ο πληθυσμός αυτός αντιπροσωπεύει το 5,66% του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας, ενώ περίπου 50% των κατοίκων είναι ηλικίας μεγαλύτερης των 55 ετών. Οι περιοχές αυτές αντιστοιχούν περίπου στο 40% - 45% της ελληνικής επικράτειας σε ό,τι αφορά τη γεωγραφική κάλυψη και τον αριθμό χωριών. Η διάρκεια της σύμβασης με τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) θα είναι 17 χρόνια, εκ των οποίων δύο θα αναλωθούν για την ανάπτυξη των υποδομών και τα 15 για την εκμετάλλευσή τους. Η χρηματοδοτική κάλυψη ως προς την κατασκευή θα προέλθει από το ΕΣΠΑ, ενώ η συνεισφορά του ιδιώτη ή των ιδιωτών που θα επιλεγούν, θα είναι η συντήρηση και η λειτουργία του δικτύου για 15 έτη.

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2013

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021