Σε e-μονοπάτια εισέρχεται το σύστημα αντιμετώπισης πυρκαγιών - Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση για έργο, προϋπολογισμού €12,389 εκατ.

Νέα

21 Οκτωβρίου 2013Σε ψηφιακά μονοπάτια φιλοδοξεί να εντάξει το υφιστάμενο σύστημα αντιμετώπισης πυρκαγιών της χώρας φιλόδοξο έργο, προϋπολογισμού €12,389 εκατ., που διαχειρίζεται η “Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ”. Το project, για το οποίο ολοκληρώθηκε η σχετική δημόσια διαβούλευση, αναμένεται να κινητοποιήσει τις εταιρείες του κλάδου της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, οι οποίες ήδη εκδήλωσαν ένα πρώτο ενδιαφέρον, συμμετέχοντας στη διαβούλευση. 

Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθεί ένα “Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Συντονισμού Δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος και Ενημέρωσης Πολιτών” (ΟΠΣΣΔΠΣΕΠ). Το σύστημα, αποτελούμενο από εξοπλισμό και λογισμικό, θα παρέχει πληροφοριακή υποστήριξη στις αρμόδιες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διαχείριση περιστατικών και πόρων, καθώς και την παρακολούθηση θέσης του στόλου των οχημάτων πανελλαδικά. Παράλληλα, μέσω του συστήματος, θα είναι εφικτή η παροχή ψηφιακών υπηρεσιών ειδοποίησης προς τους πολίτες και άλλους οργανισμούς. Το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα θα εγκατασταθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα (ΠΣ) και θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό όλες οι υπηρεσίες του ΠΣ μέσω του εθνικού Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ.  

Το προς ανάπτυξη σύστημα θα είναι βασισμένο σε τεχνολογίες Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΣΠ – GIS). Θα αξιοποιεί χωρικά δεδομένα, που θα καταχωρηθούν σε αυτό, σε συνδυασμό με “έξυπνες” τεχνικές και αλγόριθμους, θα τα επεξεργάζεται και θα παρέχει στους χρήστες μια σειρά από πληροφορίες χρήσιμες για την αντιμετώπιση των περιστατικών έκτακτης ανάγκης, τον καλύτερο συντονισμό των πυροσβεστικών μονάδων τόσο πριν όσο και μετά την εκδήλωση ενός περιστατικού, καθώς και τη διαρκή και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών. 

Ψηφιακή καταγραφή
Όπως προκύπτει, από το κείμενο της σχετικής δημόσιας διαβούλευσης, μέσω του συγκεκριμένου συστήματος θα είναι δυνατή:

Η ψηφιακή καταγραφή και διαχείριση περιστατικών σε πανελλαδικό επίπεδο, που θα αποτυπώνει την τρέχουσα επιχειρησιακή δομή και λειτουργία του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η διαχείριση των επιχειρησιακών πόρων του ΠΣ με ταυτόχρονη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών αναφορικά με τη θέση και τηλεματικών δεδομένων του στόλου οχημάτων, ώστε να επιτυγχάνεται η αμεσότερη και βέλτιστη κατανομή και διαχείρισή τους.

Η παροχή επιχειρησιακών και γεωγραφικών δεδομένων τοπικά στα οχήματα διοίκησης και στα λοιπά οχήματα, καθώς και η αμφίδρομη επικοινωνία δεδομένων των πόρων με τους αντίστοιχους χρήστες του ΟΠΣΣΔΠΣΕΠ στο κέντρο διαχείρισης για το βέλτιστο συντονισμό στην αντιμετώπιση περιστατικών μέσω εφαρμογών φορητών υπολογιστών οχημάτων (Personal Navigation Device - PND), υπολογιστών πεδίου (tablets) και έξυπνων κινητών (smart phones).

Η συλλογή και αποστολή, σε πραγματικό χρόνο, πληροφοριών από επικίνδυνα προς εκδήλωση πυρκαγιάς σημεία ή σημεία στα οποία έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά, με σκοπό την άμεση κινητοποίηση και τον καλύτερο συντονισμό των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών για την επιχειρησιακή ικανότητα οχημάτων και προσωπικού σε πραγματικό χρόνο.

Η άμεση μετάδοση έγκυρης πληροφόρησης προς τους πολίτες αναφορικά με την έναρξη μιας πυρκαγιάς και τα χαρακτηριστικά εξέλιξης της.

Η ψηφιακή ειδοποίηση (μέσω sms, email και διαδικτυακής πύλης) του Πυροσβεστικού Σώματος από τους πολίτες πριν, κατά και μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς.

Η ψηφιακή ειδοποίηση (μέσω sms, email και διαδικτυακής πύλης) Δημοσίων Υπηρεσιών από το Πυροσβεστικό Σώμα πριν, κατά και μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς.

Εξοπλισμός
Στο πλαίσιο του έργου, μεταξύ άλλων, θα πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση 3.000 τηλεματικών σταθμών GPS-GPRS/3G στα οχήματα του ΠΣ, με σκοπό τον εντοπισμό του στίγματος για καλύτερο συντονισμό τους, αλλά και τη δυνατότητα βέλτιστης ανάθεσης και αποστολής αυτών σε περιστατικά.

Επίσης, θα είναι εφικτή η μέτρηση της επιχειρησιακής δυνατότητας σε 1.750 από αυτά (διαθέσιμη ποσότητα νερού στα Πυροσβεστικά οχήματα, αναγνώριση πληρώματος μέσω ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, καθώς επίσης και μέτρηση των καυσίμων, της κατάστασης του κινητήρα και της αντλίας με ένδειξη λειτουργίας τους). 

Εξάλλου, προβλέπεται η εγκατάσταση 3.000 φορητών συσκευών PNA (Personal Navigation Assistant) στα οχήματα του Π.Σ., με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών περιστατικών από και προς τα οχήματα (mobile dispatch data), την αποστολή δεδομένων κατάστασης (resource status) και την παροχή λειτουργιών δρομολόγησης (street routing) για βέλτιστη κατεύθυνσης αυτών στο σωστό σημείο, καθώς και χαρτογραφικής απεικόνισης (mapping).  

Επίσης, προβλέπεται η εγκατάσταση ειδικά σχεδιασμένων φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών (rugged tablet pc με ενσωματωμένο GPS WIFI 3G GPRS) σε 300 οχήματα διοίκησης του ΠΣ, ώστε να λειτουργούν σε σκληρές συνθήκες (ισχυρές δονήσεις, ακραίες θερμοκρασίες και υγρό και σκονισμένο περιβάλλον). Στους φορητούς υπολογιστές θα εγκατασταθεί ειδική έκδοση του λογισμικού διαχείρισης περιστατικών του κέντρου, ώστε να είναι πιο αποτελεσματικός ο συντονισμός και διοίκηση των πυροσβεστικών δυνάμεων στο πεδίο.  

Τέλος προβλέπεται η προμήθεια 350 έξυπνων κινητών (smart phones) για τα πεζοπόρα τμήματα, στα οποία κινητά θα εγκατασταθεί ειδική έκδοση του λογισμικού διαχείρισης περιστατικών, ώστε να επιτυγχάνεται η ανταλλαγή μηνυμάτων/εντολών, αλλά και η αποστολή εικόνας πεδίου στο συντονιστικό κέντρο.) 

Υφιστάμενη κατάσταση
Το Πυροσβεστικό Σώμα επεμβαίνει, κατά μέσο όρο κάθε έτος, σε περίπου 74.000 περιπτώσεις. Από αυτές, οι 21.000 αφορούν αστικές πυρκαγιές, οι 11.000 αγροτοδασικές, οι 40.000 απεγκλωβισμούς από ανελκυστήρες και παροχές βοηθείας (διασώσεις, αντλήσεις υδάτων, κοπές δένδρων) και οι 2.000 ψευδείς αναγγελίες. Πραγματοποιούνται, κατά μέσο όρο, 200 επεμβάσεις την ημέρα και το μεγαλύτερο μέρος της πυροσβεστικής δραστηριότητας αφορά στο λεκανοπέδιο Αττικής. 

Πλέον των παραπάνω, οι Υπηρεσίες του ΠΣ ασχολούνται με την πυρασφάλεια λιμενικών χώρων, αεροδρομίων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, με την επιβολή και τον έλεγχο των μέτρων πυρασφαλείας σε βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και λοιπούς χώρους, καθώς και με τη διάθεση προσωπικού και μηχανημάτων για εκπαίδευση διαφόρων οργανωμένων ομάδων πυροπροστασίας.

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2013

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021