Υποχρεωτική από την 1η Ιανουαρίου 2014 η εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικών διαγωνισμών - Οφέλη από τη λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ

Νέα

21 Οκτωβρίου 2013Πολλαπλά οφέλη τόσο για το ίδιο το ελληνικό Δημόσιο όσο και για τις επιχειρήσεις, που συμμετέχουν σε κρατικούς διαγωνισμούς, αναμένεται να αποφέρει η υποχρεωτική, από 1ης Ιανουαρίου 2014, εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Σύμφωνα με σχετική τροπολογία, που κατέθεσε το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, από την 1η Ιανουαρίου 2014, θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά από τα Υπουργεία το σύστημα ηλεκτρονικών διαγωνισμών. 

Το σύστημα, που έχει εγκατασταθεί στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων - ΕΣΗΔΗΣ) ήδη χρησιμοποιείται πιλοτικά από κάθε ενδιαφερόμενη αναθέτουσα αρχή και υποχρεωτικά για τις προμήθειες που γίνονται μέσω της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Η λειτουργία του Συστήματος προβλέφθηκε από τον πρόσφατο νόμο 4155/2013. Έχει δε ως σκοπό να διευκολύνει την πρόσβαση περισσότερων συμμετεχόντων στους διαγωνισμούς του δημοσίου τομέα και να ελαχιστοποιήσει τη δυνατότητα εμπλοκής του ανθρώπινου παράγοντα, με απώτερο στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισμού και της διαφάνειας. Όπως προκύπτει από το σχετικό νόμο (4155/2013), το Σύστημα θα επεκταθεί σταδιακά στο σύνολο του Δημόσιου τομέα, με καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής από όλους τους φορείς του Δημοσίου την 1η Οκτωβρίου 2015.

Το ΕΣΗΔΗΣ αποτελεί το δεύτερο στάδιο εκσυγχρονισμού του συστήματος των κρατικών προμηθειών, μετά τη δημιουργία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (“ΑΓΟΡΑ”) και την ηλεκτρονική ανάρτηση των δημοσίων συμβάσεων.

Οφέλη
Η ηλεκτρονική και κεντρική διεξαγωγή των διαγωνισμών αναμένεται να αποφέρει πολλαπλά οφέλη για το Δημόσιο και την οικονομία γενικότερα, καθώς εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση πόρων, με δραστικό περιορισμό των αναθετουσών Αρχών, που διενεργούν διαγωνισμούς, από περίπου 7.000 σε περίπου 700. Εξάλλου, εκτιμάται ότι θα επιφέρει αύξηση του ανταγωνισμού και κατά συνέπεια, μείωση της δημόσιας δαπάνης για προϊόντα, υπηρεσίες και έργα. Αυτό θα επιτευχθεί με την απλούστευση των διαδικασιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την καθιέρωση της ψηφιακής υπογραφής τόσο για τις Αρχές που διενεργούν τους διαγωνισμούς, όσο και για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αυτούς. Οι ρυθμίσεις αυτές θα επιτρέψουν σε περισσότερες επιχειρήσεις, εντός και εκτός Ελλάδας, μικρές, μεσαίες και μεγάλες να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς του Δημοσίου, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία, αλλά με τη χρήση του διαδικτύου και ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Η κεντρική εκτέλεση διαγωνισμών θα οδηγήσει σε οικονομίες κλίμακος, καθώς αντί να διεξάγονται πολλοί διαγωνισμοί για το ίδιο προϊόν από τους επιμέρους φορείς του Δημοσίου, θα γίνεται ένας που θα καλύπτει τις ανάγκες όλων των φορέων.

Στα οφέλη θα πρέπει να προσμετρηθεί και η επιτάχυνση των διαδικασιών, η οποία εκτός από την ηλεκτρονικοποίηση της διαδικασίας θα επιτευχθεί και με τη χρήση τυποποιημένων σχεδίων προκηρύξεων και συμβάσεων, αλλά και συμβάσεων - πλαισίων, που θα περιορίσουν τις ενστάσεις, δικαστικές αμφισβητήσεις.

Το Σύστημα
Το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) είναι ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για την υποβολή αιτημάτων, τον προγραμματισμό, την έγκριση, τη διαδικασία προκήρυξης, ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων, με τη χρήση και εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Οι χρήστες αποκτούν δικαίωμα χρήσης του Συστήματος, εφόσον διαθέτουν τα ανάλογα διαπιστευτήρια που απαιτούνται, σύμφωνα με την πολιτική ασφάλειας του ΕΣΗΔΗΣ. Συγκεκριμένα, η χρήση του, προϋποθέτει την εγγραφή και αυθεντικοποίηση των χρηστών. Η εγγραφή και αυθεντικοποίηση ημεδαπών και αλλοδαπών χρηστών του ΕΣΗΔΗΣ γίνεται με τη χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής. Στο ΕΣΗΔΗΣ τηρείται Μητρώο εγγεγραμμένων προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, που συνδέεται διαλειτουργικά με το Μητρώο Εργοληπτών και Μελετητών, που τηρείται στη ΓΓΔΕ του υπουργείου Ανάπτυξης.

Στο ΕΣΗΔΗΣ τηρείται, επίσης, Μητρώο Αξιολογητών διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων, στο οποίο εγγράφονται όλοι όσοι μπορούν να είναι αξιολογητές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πενταετή εμπειρία στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους. 

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2013

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021