Γρήγορο και φθηνό ίντερνετ σε απομακρυσμένες ορεινές και νησιωτικές περιοχές της χώρας, μέσω του “Rural Broadband”: Προκηρύσσεται το Νοέμβριο το έργο

Νέα

07 Οκτωβρίου 2013Εντός του Νοεμβρίου αναμένεται να προκηρυχθεί το φιλόδοξο και πολυανεμενόμενο έργο “Rural Broadband”, προϋπολογισμού €161 εκατ., το οποίο εκτιμάται ότι θα βάλει στον ευρυζωνικό χάρτη της χώρας απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές της Ελλάδας, που μέχρι σήμερα βρίσκονται σε ψηφιακό “σκοτάδι”. Το δρόμο για την προκήρυξη του έργου άνοιξε το “πράσινο φως”, που άναψε η Διυπουργική Επιτροπή για τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), η οποία συνεδρίασε την περασμένη Παρασκευή.

Το “Rural Broadband”, που θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο των ΣΔΙΤ, υπόσχεται τη μείωση του “ευρυζωνικού χάσματος” μεταξύ των πλέον μειονεκτικών περιοχών και των αστικών κέντρων της χώρας. Συγκεκριμένα, αφορά στην ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών σε ορεινές, νησιωτικές και αγροτικές περιοχές και θα καλύπτει περίπου 5.500 οικισμούς και 600.000 κατοίκους. Ο πληθυσμός αυτός αντιπροσωπεύει το 5,66% του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας, ενώ περίπου 50% των κατοίκων είναι ηλικίας μεγαλύτερης των 55 ετών. Οι περιοχές αυτές αντιστοιχούν περίπου στο 40% - 45% της ελληνικής επικράτειας σε ό,τι αφορά τη γεωγραφική κάλυψη και τον αριθμό χωριών.  

Η διάρκεια της σύμβασης με τον ιδιωτικό φορέα σύμπραξης θα είναι 17 χρόνια, εκ των οποίων δύο θα αναλωθούν για την ανάπτυξη των υποδομών και τα 15 για την εκμετάλλευσή τους. Η χρηματοδοτική κάλυψη ως προς την κατασκευή θα προέλθει από το ΕΣΠΑ, ενώ η συνεισφορά του ιδιώτη ή των ιδιωτών που θα επιλεγούν, θα είναι η συντήρηση και η λειτουργία του δικτύου για 15 έτη. 

“Δεν μας ενδιαφέρει το έργο αυτό μόνο να κατασκευαστεί, αλλά και να λειτουργεί προς όφελος της ανάπτυξης του τόπου. Το έργο αυτό τροποποιήθηκε με βάση τις ανάγκες που δημιούργησε η κρίση, αλλά και με βάση παρατηρήσεις, που έγιναν το τελευταίο διάστημα από ειδικούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής”, σχολίασε σχετικά ο υπουργός Ανάπτυξης, κύριος Κωστής Χατζηδάκης. 

Το προφίλ του έργου
Αναθέτουσα Αρχή είναι η “Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ” (ΚτΠ ΑΕ), η οποία θα ξεκινήσει το διαγωνισμό το Νοέμβριο. Το έργο ΣΔΙΤ θα έχει την μορφή του “ΒΟΤ” (“Build, Operate, Transfer”). Σύμφωνα με την “Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ”, ιδιωτικοί φορείς θα αναλάβουν την ανάπτυξη και τη διαχείριση των Αγροτικών Ευρυζωνικών Δικτύων σε τρεις γεωγραφικές ενότητες:

Η πρώτη αποτελείται από τις περιφέρειες της Δυτικής, Κεντρικής, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, καθώς και τμήμα της Ηπείρου.

Στη δεύτερη εντάσσονται οι περιφέρειες Θεσσαλίας, Ηπείρου, Στερεάς (πλην Βοιωτίας), Κυκλάδων και κομμάτι των Ιονίων.

Στην τρίτη ανήκουν τα Ιόνια Νησιά, η Βοιωτία, η Πελοπόννησος, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. 

Ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης του έργου δεν θα προσφέρει εμπορικές υπηρεσίες σε τελικούς χρήστες (ιδιώτες και επιχειρήσεις), αλλά μόνο υπηρεσίες χονδρικής σε τρίτους Παρόχους Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Οι υπηρεσίες λιανικής προς το κοινό (ιδιώτες και επιχειρήσεις) θα παρέχονται από τους τρίτους παρόχους, οι οποίοι θα αποκτήσουν πρόσβαση στο νέο δίκτυο, μέσω των υπηρεσιών χονδρικής. Το δε δίκτυο θα είναι ανοικτό προς αξιοποίηση από όλους τους νόμιμους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Το αντικείμενο του έργου
Η Αναθέτουσα Αρχή, βάσει της διαγωνιστικής διαδικασίας, θα επιλέξει συγκεκριμένους αναδόχους (Ιδιωτικούς Φορείς Σύμπραξης), οι οποίοι θα αναλάβουν την ανάπτυξη και διαχείριση των Αγροτικών Ευρυζωνικών Δικτύων στις τρεις προκαθορισμένες, διακριτές γεωγραφικές ενότητες (υποσύνολα των περιοχών της παρέμβασης).

Το αντικείμενο της κάθε σύμπραξης θα εκτελεστεί σε δύο διακριτές φάσεις, αυτή της ανάπτυξης και θέσης σε λειτουργία του δικτύου (Build - Φάση Α) και αυτή της διαχείρισης του δικτύου και παροχής των προβλεπόμενων υπηρεσιών (Operate - Φάση Β).

Τα δίκτυα που θα αναπτυχθούν αποτελούν δημόσια υποδομή. Με τον τερματισμό της περιόδου διαχείρισης (Transfer - μεταβατική περίοδος κατά το τέλος της Φάσης Β), το σύνολο των δικαιωμάτων και τίτλων επί περιουσιακών στοιχείων του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης θα μεταβιβαστούν αζημίως στην αναθέτουσα Αρχή, είτε σε μεταγενέστερο Ανάδοχο που θα έχει προκύψει για την περαιτέρω διαχείριση του έργου. Κατά τη μεταβατική περίοδο, που προηγείται της λήξης της Β Φάσης, ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης θα κληθεί να συνεργαστεί με την Αναθέτουσα Αρχή για την μεταβίβαση των ανωτέρω δικαιωμάτων, την ομαλή μετάβαση της διαχείρισης στο επόμενο σχήμα που τυχόν επιλεγεί, καθώς και τη διαφανή και οριστική επίλυση όλων των ζητημάτων, που απορρέουν από τις ευθύνες και τα δικαιώματα των εμπλεκόμενων μερών. 

Ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης καλείται να σχεδιάσει και να προτείνει το δίκτυο, που θα καλύψει τις ανάγκες και απαιτήσεις του έργου, αξιοποιώντας επιμέρους τεχνολογικές λύσεις της επιλογής του (γενική αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας). Η ανάπτυξη του βασικού τηλεπικοινωνιακού δικτύου και των λοιπών βοηθητικών υποδομών και μέσων, που θα συνθέσει τη συνολική υποδομή της Σύμπραξης, μπορεί να γίνει μέσω είτε εξαρχής κατασκευής, είτε αγοράς υφιστάμενων υποδομών, είτε μακροχρόνιας παραχώρησης (ενοικίασης) υποδομών από τρίτους. 

Υπηρεσίες
Ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης θα προσφέρει συγκεκριμένες υπηρεσίες, που καλύπτουν και τα τρία ακόλουθα επίπεδα:

Επίπεδο 1ο: Υπηρεσίες πρόσβασης σε παθητικές υποδομές και ευκολίες του δικτύου.
Επίπεδο 2ο: Υπηρεσίες χωρητικότητας.
Επίπεδο 3ο: Υπηρεσίες χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης (bit-stream).

Οι στόχοι
Σύμφωνα με το σκεπτικό του έργου, το “Rural Broadband” στοχεύει:

Στην επαρκή ευρυζωνική κάλυψη των “λευκών αγροτικών περιοχών”.
Στη δυνατότητα παροχής αξιόπιστων και οικονομικά προσιτών υπηρεσιών ευρυζωνικότητας στους τελικούς χρήστες (σε ό,τι αφορά την ταχύτητα, την ποιότητα και την τιμή).
Στην ανάπτυξη μιας ισχυρής και ανθεκτικής στο χρόνο δικτυακής υποδομής σύμφωνα με τη Ψηφιακή Ατζέντα 2020.
Στην ικανότητα ουσιαστικής ενθάρρυνσης του ανταγωνισμού και αποτροπή οποιουδήποτε μεμονωμένου παρόχου από το να αποκτήσει ειδικά πλεονεκτήματα έναντι των υπολοίπων. Επαρκής κρατικός έλεγχος των αρχών λειτουργίας του δικτύου.
Στην ενθάρρυνση και διευκόλυνση υφιστάμενων παρόχων υπηρεσιών δικτύου. 

Νατάσα Φραγκούλη

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2013

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021