Χρήσιμο εργαλείο για τους εξαγωγείς, η πλήρης εφαρμογή του ΙCISnet σε όλα τα τελωνεία της χώρας, σύμφωνα με τον ΠΣΕ

Νέα

02 Οκτωβρίου 2013Σημαντικές αλλαγές στο τελωνειακό περιβάλλον της χώρας αναμένονται με την πλήρη θέση σε παραγωγική λειτουργία του ICISnet, σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΠΣΕ). Οι κυριότερες αφορούν: Την ηλεκτρονική υποβολή και της διασάφησης εισαγωγής, τη δυνατότητα καταβολής των δασμοφορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, την άμεση απελευθέρωση των διασαφήσεων χαμηλής επικινδυνότητας, τη δυνατότητα εκτύπωσης του Συνοδευτικού Εγγράφου Εξαγωγής από τον ίδιο τον Εξαγωγέα, τη σταδιακή εφαρμογή των διαδικασιών που εφαρμόζονται στο πιλοτικό πρόγραμμα και στα υπόλοιπα τελωνεία της Χώρας. 

Πιλοτική εφαρμογή
Βάσει των στοιχείων του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους επιτυχούς υλοποίησης και ταυτόχρονα, στόχος της Εθνικής Στρατηγικής για τη Διευκόλυνση του Εξωτερικού εμπορίου, είναι η απλοποίηση και επιτάχυνση των τελωνειακών διαδικασιών. Στο πλαίσιο αυτό, ήδη καταγράφονται σημαντικές πρόοδοι και μεταρρυθμίσεις, που έχουν άμεσο αντίκτυπο στο χρόνο διεκπεραίωσης, τον όγκο των απαιτούμενων εγγράφων και το κόστος ολοκλήρωσης των σχετικών διαδικασιών.

Από τις 2/4/2012 έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η ηλεκτρονική υποβολή της διασάφησης εξαγωγής, μέσω του ICISnet (Δ19Α 5012006/12.03.12 ΕΔΥΟ), ενώ η Τελωνειακή Διοίκηση στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος για επιλεγμένα Τελωνεία του Πειραιά (Ε’ και ΣΤ’), καθώς και για το Τελωνείο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, προχώρησε σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις, όπως:

Ηλεκτρονική υποβολή της διασάφησης εξαγωγής, Άμεση ενημέρωση του εξαγωγέα για την αποδοχή ή μη  της διασάφησης που υπέβαλλε, Δυνατότητα προσκόμισης των εμπορευμάτων και σε άλλους χώρους που το τελωνείο εποπτεύει ή εγκρίνει, Δυνατότητα παραλαβής του Συνοδευτικού Εγγράφου Εξαγωγής από άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, πλην του τελωνειακού αντιπροσώπου, Διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας στα επιλεγμένα τελωνεία για την ενίσχυση τόσο των εξαγωγών όσο και των εισαγωγών.

Το αποτέλεσμα ήταν να καταγράφεται πλέον στα πιλοτικά Τελωνεία:

Άμεση δρομολόγηση των εμπορευμάτων χαμηλής επικινδυνότητας με χρόνους που δεν υπερβαίνουν τα 30 λεπτά.

Μείωση του ποσοστού των ελέγχων στα εμπορεύματα μεσαίας και υψηλής επικινδυνότητας σε ευθυγράμμιση με τον Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο (5%). 

Πέρα όμως από τις πιλοτικές εφαρμογές, έχει καταστεί ήδη πραγματικότητα η απλοποίηση των διαδικασιών και στα υπόλοιπα Τελωνεία της χώρας, καθώς πλέον:

Είναι δυνατή η διενέργεια εκτελωνιστικών εργασιών σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων πέραν των εκτελωνιστών (με την τροποποίηση του ν.718/77 περί εκτελωνιστών με τον ν.4093/2012).

Έχει καταργηθεί η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εξαγωγέα στην εξουσιοδότηση προς το νόμιμο αντιπρόσωπό του.

Παρέχεται η δυνατότητα της ηλεκτρονικής υποβολής των υποστηρικτικών της διασάφησης εξαγωγής εγγράφων σε αρχείο pdf.

Ισχύουν οι απλουστευμένες διαδικασιών εισαγωγών και εξαγωγών, με κοινά εφαρμοζόμενα κριτήρια, όπως σε όλα τα κράτη - μέλη της Ε.Ε. 

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2013

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021