Μεγάλο το ενδιαφέρον συμμετοχής σε διαγωνισμούς της “Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ”

Νέα

13 Σεπτεμβρίου 2013Μεγάλη κινητικότητα επικρατεί αυτήν την περίοδο, όσον αφορά εν εξελίξει διαγωνισμούς για έργα της “Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ”. Σταδιακά η “Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ” ανακοινώνει, το τελευταίο διάστημα, τους υποψηφίους αναδόχους για έργα στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όπως το “Διοικητική Μεταρρύθμιση” και το “Ψηφιακή Σύγκλιση”. Το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για συμμετοχή στους σχετικούς διαγωνισμούς βαίνει αμείωτο, γεγονός που πιστοποιεί η πληθώρα των υποψηφίων, οι οποίοι δηλώνουν το παρόν. 

Σύμφωνα με σχετικά στοιχεία, που δημοσιοποίησε στην ιστοσελίδα της η “Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ”, μόνο το τελευταίο διάστημα, ανακοινώθηκαν οι μεμονωμένες εταιρείες ή κοινοπραξίες, για πέντε διαγωνισμούς. 

Αναλυτικά, δώδεκα κοινοπρακτικά σχήματα συμμετείχαν, υποβάλλοντας προσφορές στον ανοικτό διαγωνισμό για το έργο, που αφορά στις “Υπηρεσίες υλοποίησης ενιαίας ηλεκτρονικής διαχείρισης ροών εργασίας και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Διοικητική Μεταρρύθμιση”. Για το έργο, συνολικού προϋπολογισμού €8.683.953,75, (περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), υπέβαλλαν προσφορές οι εξής εταιρείες και ενώσεις εταιρειών:

 1. ERNST & YOUNG BUSINESS ADVISORY SOLUTIONS Α.Ε. 
 2. INTRASOFT INΤERNATIONAL Α.Ε. 
 3. QUALITY & RELIABILITY A.E. 
 4. UNISYSTEMS A.E. 
 5. EUROPEAN DYNAMICS A.E. 
 6. ΟΤΕ Α.Ε. 
 7. Ένωση Εταιριών: ATC A.B.E.T.E., PRINTEC Α.Ε. 
 8. Ένωση Εταιριών: COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E., EUROPEAN PROFILES A.E. 
 9. PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS A.E.
 10. COGNITY A.E. 
 11. Ένωση Εταιριών: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Α.Ε., KNOWLEDGE BROADBAND SERVICES A.E. 
 12. Ένωση Εταιριών: ALTEC INTEGRATION Α.Ε., OTS A.E. 

Υπηρεσίες “Μίας Στάσης”
Αντίστοιχα μεγάλο ενδιαφέρον παρατηρήθηκε στο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για το έργο “Ψηφιακές Υπηρεσίες Μιας Στάσης ΥΕΚΑ”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος  “Ψηφιακή Σύγκλιση”. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού €5.029.627,50 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) και για την υλοποίησή του υπέβαλαν προσφορές οι εξής εταιρείες/ενώσεις εταιρειών:

 1. GLOBO TECHNOLOGIES Α.Ε.
 2. Ένωση Εταιρειών: PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS A.E., COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E. 
 3. Ένωση Εταιρειών: BYTE COMPUTER A.B.E.E., NEUROPUBLIC A.E. 
 4. UNISYSTEMS A.E. 
 5. SINGULARLOGIC INTEGRATOR Α.Ε. 
 6. Ένωση Εταιρειών: INTRASOFT INΤERNATIONAL Α.Ε., ALTEC INTEGRATION A.E., QUALITY & RELIABILITY A.E. 
 7. IBM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
 8. Ένωση Εταιρειών: PROFILE A.E.B.E., MODUS A.E. 

Υποψήφιοι ανάδοχοι για 3 διαγωνισμούς
Περαιτέρω, στο πλαίσιο του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού της “Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ”, για το έργο “Δράσεις Τεχνικής Υποστήριξης στην Ωρίµανση και Υλοποίηση έργων του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση”, συνολικού προϋπολογισμού €362.112,00 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), υποψήφιοι ανάδοχοι είναι οι εξής:

 1. EEO GROUP A.E. 
 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. 
 3. ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. 
 4. INTRAWAY Ε.Π.Ε

Στο μεταξύ, το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, που αφορά στη διαχείριση των τεχνολογικών και επιχειρησιακών αναγκών του έργου “Εφαρμογή της Μεταρρύθμισης του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη Λοιπή Γενική Κυβέρνηση και ποιοτικός έλεγχος των παραδοτέων”, στο πλαίσιο του Ε.Π. “Διοικητική Μεταρρύθμιση”, συνολικού προϋπολογισμού €800.000,00 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), εκδήλωσαν οι εξής:

 1. KPMG ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ A.E. 
 2. Ένωση Εταιριών: GRANT THORNTON A.E., ΚΑΝΤΩΡ Α.Ε. 
 3. PLANET Α.Ε.

Τέλος, στο πλαίσιο του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για το έργο “Υπηρεσίες Ποιότητας και Ασφάλειας του Πληροφοριακού Συστήματος της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής”, του Ε.Π. “Διοικητική Μεταρρύθμιση”, συνολικού προϋπολογισμού €334.000,00 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), υποβλήθηκε προσφορά από την παρακάτω εταιρεία:

TUV HELLAS A.E.

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2013

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ