Κατάθεση στη Βουλή του νομοσχεδίου για το εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημόσιων προμηθειών

Νέα

11 Απριλίου 2013

Στη Βουλή κατατίθεται, προς ψήφιση, το νομοσχέδιο για τις ηλεκτρονικές προμήθειες. Έπειτα από έντεκα ολόκληρα χρόνια προσπαθειών και διαβουλεύσεων, η Ελλάδα θα αποκτήσει ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό σύστημα δημόσιων προμηθειών, όπως συμβαίνει στο σύνολο σχεδόν των κρατών - μελών της Ε.Ε. 

Η υιοθέτηση συστημάτων ηλεκτρονικών προμηθειών από τους ευρωπαϊκούς δημόσιους οργανισμούς έχει δείξει ότι συμβάλλει στην αύξηση της διαφάνειας στη δαπάνη των δημόσιων χρημάτων, στη δημιουργία της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, στην ανοικτή πρόσβαση στις πληροφορίες υποβολής προσφορών, στη γρηγορότερη επεξεργασία των προσφορών, στη μείωση της γραφειοκρατίας, στην ευκολότερη διαχείριση της αγοράς. Επίσης, συμβάλλει  στη μείωση δαπανών για την αγορά αγαθών/υπηρεσιών, στη μείωση τιμών επί των υλικών προμηθειών κατά 5% - 15%, στη συντόμευση του κύκλου “αίτημα προμήθειας - εκπλήρωση παραγγελίας” κατά 70% - 80%, σε χαμηλότερα διοικητικά κόστη κατά 70% - 75%, στη μείωση των αγορών εκτός συμβολαίων ("maverick spending") κατά 50% και στη μείωση κόστους διατήρησης αποθέματος κατά μέσο όρο 25% - 50%. Μέσω των ηλεκτρονικών κρατικών προμηθειών, μπορεί να εξοικονομηθεί έως και 5% - 15% των δαπανών του κράτους, καθώς και 50% - 80% του κόστους συναλλαγής (για αγοραστές και για προμηθευτές), δηλαδή λιγότερες επιτροπές, παραστατικά, φακέλους και γραφειοκρατία. Να σημειωθεί πως το σύνολο των κρατικών προμηθειών υπολογίζεται ότι αντιστοιχεί στο 20% του ΑΕΠ και τη μερίδα του λέοντος κατέχουν ο τομέας της υγείας και της άμυνας. Στο σύνολο των κρατών - μελών της Ε.Ε. το ποσοστό αυτό φτάνει το 16%.  

Μάλιστα, προχωρώντας ακόμη περισσότερο τη διαδικασία και εφαρμόζοντας το μοντέλο των ηλεκτρονικών δημοπρασιών, που είναι μέρος της διαδικασίας των ηλεκτρονικών δημόσιων προμηθειών, σε μεγάλους δημόσιους φορείς, σύμφωνα με εφαρμοσμένα συγκεκριμένα παραδείγματα, το αποτέλεσμα ήταν συνολικό όφελος στον προϋπολογισμό του φορέα κατά 55% (ανά δημοπρασία). Υπήρξαν περιπτώσεις που η μείωση στην τιμή προμήθειας έφτασε το 92%. Και, όπως τονίζεται, η δημοπρασία δεν μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα των προμηθευόμενων αγαθών και υπηρεσιών, γιατί αυτή έχει καθοριστεί σε προηγούμενο στάδιο του διαγωνισμού.

Εφαρμογή από 1η Ιουλίου 2013
Όπως τονίζεται από την ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης, από 1ης Ιουλίου του 2013 οι προμήθειες προϊόντων, υπηρεσιών και οι αναθέσεις έργων όλων των φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης (υπουργεία, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, που χρηματοδοτούνται από την κεντρική διοίκηση) θα γίνονται με ηλεκτρονική διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Το νέο σύστημα θα επεκταθεί σταδιακά στο σύνολο του Δημόσιου τομέα, με καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής από όλους τους φορείς του Δημοσίου την 1η Οκτωβρίου 2015.

Το ΕΣΗΔΗΣ αποτελεί το δεύτερο στάδιο εκσυγχρονισμού του συστήματος των κρατικών προμηθειών, μετά τη δημιουργία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (“ΑΓΟΡΑ”) και την ηλεκτρονική ανάρτηση των δημοσίων συμβάσεων.

Η ηλεκτρονική και κεντρική διεξαγωγή των διαγωνισμών θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη για το Δημόσιο και την οικονομία, που περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

Αύξηση του ανταγωνισμού και κατά συνέπεια μείωση της δημόσιας δαπάνης για προϊόντα, υπηρεσίες και έργα. Αυτό θα επιτευχθεί με την απλούστευση των διαδικασιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την καθιέρωση της ψηφιακής υπογραφής τόσο για τις αρχές που διενεργούν τους διαγωνισμούς, όσο και για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αυτούς. Οι ρυθμίσεις αυτές θα επιτρέψουν σε περισσότερες επιχειρήσεις, εντός και εκτός Ελλάδας, μικρές, μεσαίες και μεγάλες να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς του Δημοσίου, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία αλλά με τη χρήση του διαδικτύου και ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Εξοικονόμηση πόρων, με το δραστικό περιορισμό των αναθετουσών αρχών που διενεργούν διαγωνισμούς, από περίπου 7.000 σε περίπου 700. 

Τα αιτήματα των φορέων του Δημοσίου για προμήθειες, έργα και υπηρεσίες θα απευθύνονται στις Κεντρικές Αναθέτουσες Αρχές. Η κεντρική εκτέλεση διαγωνισμών θα οδηγήσει σε οικονομίες κλίμακος: αντί να διεξάγονται πολλοί διαγωνισμοί για το ίδιο προϊόν από τους επιμέρους φορείς του Δημοσίου, θα γίνεται ένας, που θα καλύπτει τις ανάγκες όλων των φορέων. 

Επιτάχυνση των διαδικασιών, η οποία, εκτός από την ηλεκτρονικοποίηση της διαδικασίας, θα επιτευχθεί και με τη χρήση τυποποιημένων σχεδίων προκηρύξεων και συμβάσεων, αλλά και συμβάσεων - πλαισίων, που θα περιορίσουν τις ενστάσεις, δικαστικές αμφισβητήσεις κ.α.

Άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου
Εκσυγχρονίζεται η νομοθεσία για τα εμπορικά σήματα και εναρμονίζεται με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Προβλέπονται οργανωτικές αλλαγές για το ΓΕΜΗ, μεταξύ άλλων και για τη μετατροπή των εταιρικών τύπων, όπως η ΙΚΕ (“εταιρεία του ενός ευρώ”).

Λαμβάνονται μέτρα κατά του παρεμπορίου. Συγκεκριμένα, διευρύνονται τα ελεγκτικά όργανα και οι δυνατότητες κατάσχεσης και καταστροφής από τις αρχές των προϊόντων απομίμησης. Έτσι, επιταχύνονται οι διαδικασίες και αποφεύγονται δικαστικές διαμάχες που κοστίζουν σε χρόνο και χρήμα. Επίσης, θεσμοθετείται το Συντονιστικό Κέντρο Αντιμετώπισης του Παρεμπορίου (ΣΥΚΑΠ), που λειτουργεί ήδη άτυπα από το καλοκαίρι του 2012 στο υπουργείο Ανάπτυξης. Μέχρι τις αρχές του 2013, η δραστηριοποίηση του ΣΥΚΑΠ απέδωσε τον εντοπισμό και καταστροφή περισσότερων από 2 εκατ. προϊόντων παρεμπορίου.

Μεταφέρονται στις Περιφέρειες οι αρμοδιότητες εποπτείας των λαϊκών αγορών και εξορθολογίζεται το ημερήσιο τέλος για τη συμμετοχή σε λαϊκές και η διαχείρισή του.

Προβλέπεται δυνατότητα έκπτωσης 50% στα πρόστιμα που επιβάλλονται στους πωλητές για παραβάσεις της νομοθεσίας, εφόσον εξοφληθούν εντός ορισμένης προθεσμίας και ταυτόχρονα ο παραβάτης παραιτηθεί από τα δικαιώματα προσβολής της πράξης επιβολής προστίμου.

Προβλέπεται δυνατότητα λειτουργίας των λαϊκών αγορών τις Κυριακές, μόνο για τους παραγωγούς πωλητές.

Προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις για παραβάσεις της νομοθεσίας, που αφορά τα συστήματα ελέγχου εισροών - εκροών όγκου καυσίμων στα πρατήρια. Θεσπίζεται, παράλληλα, αντικειμενικό σύστημα καθορισμού των ποινών με πρόβλεψη κατηγοριών παραβάσεων και κυρώσεων. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η αναστολή της άδειας λειτουργίας, εφόσον δεν υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα εισροών - εκροών, εκτός εάν ο πρατηριούχος εμφανίζει σύμβαση για εγκατάσταση του συστήματος εντός πενταμήνου.

Απλοποιούνται περαιτέρω οι διαδικασίες λειτουργίας των θερμών γωνιών (bake off) και των πρατηρίων άρτου, μεταξύ άλλων και με την άρση των περιορισμών στο εμβαδόν των χώρων αυτών.

Τροποποιούνται ή καταργούνται αναχρονιστικοί περιορισμοί στις προϋποθέσεις εκσυγχρονισμού των μεταποιητικών επιχειρήσεων στην Αττική. Επίσης, η προθεσμία απομάκρυνσης νομίμως υφιστάμενων δραστηριοτήτων, λόγω αλλαγής χρήσης γης, παρατείνεται μέχρι την 31η-12-2017 (από την 31η-12-2014 που προβλέπεται σήμερα), λόγω της οικονομικής κρίσης που απειλεί τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Τροποποιείται ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες και τη διάρκεια ισχύος των αδειών οδήγησης, σύμφωνα με τα ισχύοντα στην ΕΕ.

Θεσπίζεται το όργανο συμβιβασμού στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τηλεδιοδίων, μέσω της οποίας οι οδηγοί θα μπορούν να κινούνται σε όλες τις χώρες - μέλη της Ε.Ε. χρησιμοποιώντας μόνο μια συσκευή διοδίων στο όχημα τους.

Λέττα Καλαμαρά

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021