€1,2 δις στην αγορά με την έναρξη του νέου Ταμείου Δανειοδοτήσεων Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

Νέα

23 Ιανουαρίου 2013

Την έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου Δανειοδοτήσεων Επιχειρηματικής Ανάπτυξης για την παροχή δανείων κεφαλαίου κίνησης χαμηλού επιτοκίου (περίπου 4 %) σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την άμεση ενεργοποίηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας ανακοίνωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, κύριος Γιώργος Γεροντούκος. 

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγραμματισμού για το 2013 και μετά την πρόσφατη συνεδρίαση της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, η ΕΤΕΑΝ ανακοινώνει την μορφή και τα επιμέρους χαρακτηριστικά των Ταμείων που εντάσσονται στο ΤΕΠΙΧ. Συγκεκριμένα: 

Δημιουργήθηκε
το Ταμείο Δανειοδοτήσεων Επιχειρηματικής Ανάπτυξης για την επιχειρηματική επανεκκίνηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με την αξιοποίηση - ανακατανομή αδιάθετων κοινοτικών κονδυλίων, που ήταν “παρκαρισμένα” στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας (€170 εκατ.) και το Ταμείο Εγγυοδοσίας του ΤΕΠΙΧ (€50 εκατ.). Προηγουμένως, εγκρίθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, προκειμένου να επιτραπεί η χρηματοδότηση κεφαλαίων κίνησης, ενώ οριστικοποιήθηκε και το κανονιστικό μέρος της λειτουργίας του νέου Ταμείου. Επιπλέον, μειώθηκε η σχέση συνεπένδυσης, έτσι ώστε για κάθε €1, που θα συνεισφέρει ατόκως η ΕΤΕΑΝ στο Ταμείο, οι δανειοδότριες τράπεζες θα συνεισφέρουν άλλο €1 (συντελεστής μόχλευσης 1:1).

Κατά συνέπεια:

- Η συνολική ρευστότητα, που θα διοχετευτεί στην αγορά υπό μορφή δανείων κεφαλαίου κινήσεως 4ετούς διάρκειας, ανέρχεται σε €450 εκατ. (€225 εκατ. από το Ταμείο και €225 εκατ. από τις τράπεζες)
- Το ύψος των δανείων θα φθάνει μέχρι το 50% του κύκλου εργασιών του προηγούμενου ή το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους και το επιτόκιο τους, λόγω της σχέσης συνεπένδυσης (1:1) και λαμβανομένων υπόψη των σημερινών συνθηκών στην αγορά, εκτιμάται ότι δεν θα υπερβαίνει το 4,5 %, (προ λοιπών επιβαρύνσεων). 

Οι ανωτέρω όροι έχουν συμφωνηθεί μεταξύ ΕΤΕΑΝ και τραπεζών και είναι ήδη ενσωματωμένοι στο κανονιστικό πλαίσιο του Ταμείου, με προφανές όφελος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες εξασφαλίζουν με τον τρόπο αυτό ευνοϊκούς και διαφανείς όρους χρηματοδότησης, που αποτελούν απαραίτητες συνθήκες για την επιχειρηματική συνέχεια και ανάπτυξή τους. 

Ενεργοποιείται το Ταμείο Εγγυοδοσίας στο πλαίσιο του ΤΕΠΙΧ
, το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της παροχής εγγυήσεως για επενδύσεις και κεφάλαια κινήσεως (συμπεριλαμβανομένων των προκαταβολών για λήψη επιχορηγήσεων). Τα διαθέσιμα του Ταμείου από πόρους της ΕΤΕΑΝ ανέρχονται σε €100 εκατ. Τα συνολικά δανειακά κεφάλαια, που θα αποτελέσουν αντικείμενο εγγυήσεως από το Ταμείο, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε €350 εκατ. περίπου. Οι συμβάσεις με τις συμμετέχουσες τράπεζες είναι ήδη υπογεγραμμένες, ενώ είναι σε διαβούλευση η δυνατότητα περαιτέρω μεταφοράς €50 εκατ. στο Ταμείο Δανειοδοτήσεων Επιχειρηματικής Ανάπτυξης.

Συνεχίζεται με νέους όρους η λειτουργία των πέντε Ταμείων Δανειοδοτήσεων του ΤΕΠΙΧ για τη χρηματοδότηση επενδύσεων συνολικού ύψους €315 εκατ.
(εκ των οποίων €130 εκατ. από κοινοτικούς πόρους και €185 εκατ. από τις τράπεζες). Πρόκειται για τις πέντε συγκεκριμένες Δράσεις που είχαν προκηρυχθεί κατά τη σύσταση του Ταμείου και αφορούν στη γενική και νεανική επιχειρηματικότητα, την εξωστρέφεια, την καινοτομία, και τον τουρισμό - πράσινη οικονομία. Σημειώνεται ότι και αυτά τα κεφάλαια μπορούν, πλέον, με βάση τη σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, να κατευθυνθούν και στη χρηματοδότηση δαπανών κεφαλαίου κινήσεως. Από τα κεφάλαια του νέου Ταμείου μπορούν, επίσης, να επωφεληθούν και επενδυτές με επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον προηγούμενο Αναπτυξιακό Νόμο (Ν3299/2004) για το μέρος του προϋπολογισμού που δεν έχει υλοποιηθεί. Επίσης, λόγω της δυνατότητας μεταβολής στη σχέση συνεπένδυσης των κεφαλαίων μεταξύ ΕΤΕΑΝ και Τραπεζών (1:1 από 1:2), το σταθερό επιτόκιο των επενδυτικών δανείων, που χορηγούνται για τις συγκεκριμένες δράσεις, δεν υπερβαίνει το 4%, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων. Οι εκτιμήσεις των τραπεζών που έχουν αναλάβει κατ’ αποκλειστικότητα τις πέντε δράσεις του Ταμείου είναι θετικές για την απορρόφηση των κεφαλαίων σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι λοιπές δραστηριότητες του ΕΤΕΑΝ, περιλαμβάνουν
:
α. Το πρόγραμμα Εγγυοδοσίας για την έκδοση εγγυητικών επιστολών ύψους €90 εκατ., που έχει ενεργοποιηθεί από τον περασμένο Νοέμβριο. Μέσω του προγράμματος προϋπολογισμού €45 εκατ. από τα ίδια κεφάλαιά της, η ΕΤΕΑΝ εγγυάται για 2 χρόνια, με σταθερό ετήσιο κόστος ανά μικρομεσαία επιχείρηση, το 50% των εγγυητικών επιστολών, που θα εκδώσει η συνεργαζόμενη τράπεζα υπέρ των προμηθευτών της επιχείρησης για την παροχή αγαθών και υπηρεσιών προς αυτή. Το ανώτατο ύψος των εγγυητικών επιστολών που καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ, ανά πάσα χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια των 2 ετών, συμφωνείται μεταξύ τράπεζας και επιχείρησης ανάλογα με τις εκτιμώμενες ανάγκες σε πρώτες ύλες και εμπορεύματα και δεν υπερβαίνει τα €150.000 ανά επιχείρηση. 

Σημειώνεται ότι η εγγύηση καλύπτει όλων των κατηγοριών τις εγγυητικές επιστολές ορισμένου χρόνου, ακόμη και προκαταβολών έναντι ενισχύσεων από φορείς άλλων κοινοτικών ή εθνικών προγραμμάτων. Το πρόγραμμα είναι ένα χαμηλού κόστους εργαλείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεδομένου ότι για ένα χρονικό διάστημα 2 ετών μπορεί να υποκαθιστά την απαιτούμενη ρευστότητα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της επιχειρήσεως προς τους προμηθευτές της. Σημειώνεται ότι όσο συχνότερη είναι η ανακύκλωση των τραπεζικών εγγυητικών επιστολών, που καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ, τόσο οικονομικότερη γίνεται η χρήση του εργαλείου για την μικρομεσαία επιχείρηση. Το πρόγραμμα έχει ιδιαίτερη αποδοχή (11 συνεργαζόμενες τράπεζες) και αυξανόμενη απήχηση, λόγω της εξοικονόμησης πολύτιμης ρευστότητας που, άλλως, δεσμεύεται στην χρηματοδότηση των προμηθευτών.

β.
Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΝΑΛΙΟ, που ανασχεδιάστηκε πρόσφατα και μετά την  επαναπροκήρυξή του τον Δεκέμβριο, δραστηριοποιείται στην εγγύηση δανείων για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιεία (ΕΠΑΛ). Επί του παρόντος, για τη λειτουργία του Ταμείου έχουν συμβληθεί 2 Τράπεζες τοπικής εμβέλειας (συνεταιριστικές). Ωστόσο, αναμένεται αύξηση του ενδιαφέροντος εκ μέρους των Τραπεζών με την αύξηση της αναγνωρισιμότητάς του μετά την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στο ΕΠΑΛ. 

γ.
Το Ταμείο “Εξοικονομώ Κατ’ οίκον”, συνεχίζει τη δράση του στην παροχή άτοκων δανείων και επιχορηγήσεων προς τα ελληνικά νοικοκυριά για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, διαμερισμάτων και πολυκατοικιών αποκλειστικά στην ελληνική επικράτεια.

Στη δράση του Ταμείου έχουν, ήδη, υπαχθεί περισσότερες από 20.000 κατοικίες επί συνόλου 25.000 αιτήσεων, που πληρούν τις κατ’ αρχήν προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, ενώ η ροή των εισερχόμενων αιτήσεων από τις (4) συνεργαζόμενες τράπεζες βαίνει αυξανόμενη, ειδικά μετά τις προσαρμογές στο επίπεδο διαδικασιών, που υλοποιήθηκαν το 2o τρίμηνο του 2012.

Εντούτοις και με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της αποδόσεως του προγράμματος, η ΕΤΕΑΝ ως διαχειριστής, με τη συναίνεση του αρμόδιου Υπουργείου ΥΠΕΚΑ, προχωρά σε βελτιώσεις όπως:

- Μείωση των δικαιολογητικών, κυρίως των υπευθύνων δηλώσεων (Υ/Δ) που υποβάλλονται από τους διάφορους εμπλεκόμενους στην εκτέλεση των επιμέρους έργων.
- Περιορισμός, κατά 1 μήνα περίπου, του χρόνου ένταξης στο Πρόγραμμα, μέσω της κατάργησης ενδιάμεσων σταδίων ελέγχων και τακτικότερης σύγκλησης της Επιτροπής υπαγωγής.
- Σχεδιασμός ξεχωριστού Προγράμματος για τις πολλαπλές οριζόντιες ιδιοκτησίες (πολυκατοικίες).
- Αύξηση του επιλέξιμου προϋπολογισμού για επιμέρους κατηγορίες κατοικιών και υπό προϋποθέσεις.

δ.
Στις αρχές Δεκεμβρίου, επίσης, θεσμοθετήθηκε από την Πολιτεία η δυνατότητα επιμήκυνσης μέχρι το Μάιο του 2014 της διάρκειας αποπληρωμής των δανείων που χορηγήθηκαν με την εγγύηση του προκατόχου της ΕΤΕΑΝ, ΤΕΜΠΜΕ, και τα οποία, λόγω της κρίσης και της συνακόλουθης αδυναμίας των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, παρουσιάζουν σήμερα καθυστέρηση στην εξυπηρέτησή τους.

Η παράταση της λήξεως των υποχρεώσεων, πραγματοποιείται με αίτημα που υποβάλλεται από την επιχείρηση προς την τράπεζα που τηρούνται οι οφειλές και εφόσον συμφωνηθούν οι ειδικότεροι όροι μεταξύ αιτούντος και τραπέζης, κοινοποιείται στην ΕΤΕΑΝ προκειμένου να γίνει και η ανάλογη επιμήκυνση στη διάρκεια ισχύος της εγγυήσεώς της. Πρόκειται στην ουσία για ένα σχήμα τακτοποίησης των ταμειακών εκκρεμοτήτων της επιχειρήσεως, το οποίο λειτουργεί :

- για την επιχείρηση, ως αποκατάσταση του προβλήματος ρευστότητος, καθώς και για επιχειρηματικό σχεδιασμό και ανάπτυξη,
- για την ΕΤΕΑΝ, ως μέτρο προώθησης των υπολοίπων ανωτέρω δράσεων της, που στοχεύουν στην κάλυψη των αναγκών, που προκύπτουν από το νέο επιχειρηματικό σχεδιασμό. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναφερθεί ότι, πλέον, όλα τα προγράμματα της ΕΤΕΑΝ απευθύνονται σε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή σε όλους τους κλάδους και όλη την Επικράτεια, ενώ μετά την αλλαγή του μοντέλου συνεργασίας με τις τράπεζες, υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής όλων των τραπεζών σε αυτά. Συγκεκριμένα, αντί για την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την πλευρά των τραπεζών, καθιερώθηκε σύμβαση προσχωρήσεως σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια ζωής ενός Ταμείου ή προγράμματος. Η ρύθμιση αυτή επιτρέπει στους επιχειρηματίες να διεκδικήσουν από κοινού με την τράπεζα, με την οποία συνεργάζονται, τη συμμετοχή τους στα προγράμματα της ΕΤΕΑΝ, ενώ με το προηγούμενο καθεστώς αναγκάζονταν πολλές φορές να απευθυνθούν σε τράπεζες με τις οποίες δεν είχαν συναλλαγές, προκειμένου να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα που επιθυμούσαν. Η ΕΤΕΑΝ, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό της προγραμματισμό για το 2013, δρομολογεί όλες τις ενέργειες, που της αναλογούν, για την ενίσχυση της ρευστότητος στην αγορά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Ωστόσο, καθοριστικοί παράγοντες για την επιτυχία αυτού του προγραμματισμού είναι: 

- Η κινητοποίηση των τραπεζών, μέσω των οποίων διοχετεύονται τα προϊόντα της ΕΤΕΑΝ, τα οποία έχουν, πλέον, την ευελιξία που απαιτείται από τις περιστάσεις.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΤΕΑΝ προχώρησε στα τέλη του 2012 στην συνολική εξόφληση όλων των μέχρι 31/10/12 οικονομικών της υποχρεώσεων προς τις τράπεζες, γεγονός που, σε συνδυασμό με τον ανασχεδιασμό των προϊόντων της, την καθιστά αξιόπιστο εταίρο - συνεργάτη για το τραπεζικό σύστημα και

- Η ανόρθωση της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης στην αγορά, η οποία έχει κλονισθεί ουσιαστικά από την φθίνουσα πορεία των οικονομικών προοπτικών την τελευταία τριετία.

Με την πεποίθηση ότι και για τους δύο αυτούς παράγοντες επιτυχίας, όλοι, συμπεριλαμβανομένης της ΕΤΕΑΝ, εργάζονται για την εξασφάλισή τους, πιστεύεται ότι το 2013 θα αποτελέσει έτος αναφοράς για την επαναφορά της ελληνικής οικονομίας σε αναπτυξιακή πορεία.

Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Σε € εκατ.
(ΕΣΠΑ μέσω ΕΤΕΑΝ/ Τράπεζες)

ΤΑΜΕΙΟ

Επιχειρηματικότητας -
5 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

- Γενική Επιχειρηματικότητα
- Νεανική Επιχειρηματικότητα
- Εξωστρέφεια
- Τουρισμός - Πράσινη Ενέργεια
- Καινοτομία/Εφοδιαστική αλυσίδα/Τρόφιμα

 

 

Χρηματοδότηση έως το 100% βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων, συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, καθώς και κεφαλαίων κινήσεως για την υλοποίησή τους.

 

 

 

 

315

 

 

Εγγυοδοσίας

 

Παροχή Εγγυήσεων έως €100 εκατ. για κάλυψη επενδυτικών σχεδίων ή /και κεφαλαίων κινήσεως.

 

 

 

350

 

 

Δανείων
Επιχειρηματικής Ανάπτυξης
“Επιχειρηματική Επανεκκίνηση

 

Χρηματοδότηση κεφαλαίων κινήσεως για ενίσχυση ρευστότητος των ΜμΕ και υποστήριξη μη υλοποιηθέντων επενδύσεων, που έχουν υπαχθεί στον προηγούμενο αναπτυξιακό Νόμο.

 

 

 

 

450

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021