Ενίσχυση επιχειρήσεων για επενδύσεις τεχνολογικής καινοτομίας (ICT4Growth)

Νέα

02 Ιανουαρίου 2013

Στην ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτομίας μέσα από την υλοποίηση αντίστοιχων επενδυτικών σχεδίων, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας, αποσκοπεί η παρέμβαση “Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης - παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας” (συνοπτικά ICT4Growth), η οποία πρόκειται να υλοποιηθεί από την "Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ"

Στόχος  είναι να αναζητηθούν εργαλεία και πρακτικές που θα ενισχύσουν ουσιαστικά κλάδους της Ελληνικής οικονομίας με δυναμική εξωστρέφειας και δυνατότητες επίτευξης ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Με δεδομένη την μεγάλη σημασία των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, αλλά και το δυσμενές οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα, η παρούσα δράση αποκτά μεγάλη σημασία.

Η δράση ICT4GROWTH εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση" 2007-2013. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη, που θα διατεθεί μέσω της δράσης, ανέρχεται στα €120.000.000 εκατ., από τα οποία, τα €80 εκατ. στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης. Στη Δυτική Μακεδονία θα διατεθούν €2 εκατ., στην Κεντρική Μακεδονία €15 εκατ., στη Στερεά Ελλάδα €2 εκατ., στην Αττική €20 εκατ. και στο Νότιο Αιγαίο €1 εκατ. Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Η Δράση ενισχύει ώριμα επενδυτικά σχέδια για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, καθώς και των υποδομών για την αξιόπιστη διάθεσή τους, τόσο εθνικά όσο και διεθνώς και αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Προτάσεις μπορούν να υποβάλουν μεμονωμένες υφιστάμενες, νεοϊδρυθείσες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου ή συμπράξεις αυτών, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια. 

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν μέσω των επενδυτικών σχεδίων μπορούν να απευθύνονται τόσο σε μεμονωμένους καταναλωτές, όσο και σε άλλες επιχειρήσεις. Μπορούν, επίσης, να αφορούν το τελικό προϊόν/υπηρεσία ή μέρος ενός πιο σύνθετου συστήματος. Σε κάθε περίπτωση, το παραγόμενο αποτέλεσμα της επένδυσης (προϊόν ή υπηρεσία) θα πρέπει να:

- είναι ώριμο τεχνολογικά και πλήρως λειτουργικό σε σχέση με το σκοπό   για τον οποίο προορίζεται,
- αξιοποιεί τεχνολογίες αιχμής,
- χαρακτηρίζεται από  καινοτομία αναφορικά με τις αξιοποιούμενες τεχνολογίες, τη φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών ή το συνολικότερο επιχειρηματικό μοντέλο διάθεσης.
- απευθύνεται σε σαφώς ορισμένη αγορά - στόχο και να καλύπτει διαπιστωμένες και πραγματικές ανάγκες της αγοράς αυτής,
- είναι ανταγωνιστικό σε σύγκριση με αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες που τυχόν διατίθενται στο εξωτερικό (στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ήδη ανταγωνιστική αγορά).

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μπορούν να αφορούν:

- Ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη (προϊόντα και υπηρεσίες για smart grids, διαχείριση ενεργειακών πόρων, διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κ.λπ.).
- Γεωργία, Αλιεία και Τρόφιμα (π.χ. ιχνιλασιμότητα & ασφάλεια τροφίμων, αυτοματοποιημένη διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων κ.λπ.).
- Τουρισμό, Πολιτισμό και Ψυχαγωγία (Online gaming, destination mgt, virtual tours, κ.λπ.).
- Υγεία και Πρόνοια (υποστήριξη ηλικιωμένων ή ασθενών με χρόνιες παθήσεις, τηλεϊατρική, κ.λπ.).
- Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Κέντρα Δεδομένων αυξημένης αξιοπιστίας, διαθεσιμότητας και ενεργειακής απόδοσης. κ.λπ.).
- Μεταφορές.
- Τη νέα παγκόσμια αγορά του Internet (π.χ. social web, semantic web, internet of things, κ.λπ.).

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2013

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ