Η Ευρώπη εγκαλεί την Ελλάδα για την ηλεκτρονική τιμολόγηση

Νέα

10 Ιουνίου 2019

Προειδοποιητική επιστολή σε 12 κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, απέστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας να εφαρμόσουν τους νέους κανόνες για την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Σύμφωνα με την Επιτροπή, Ελλάδα Γαλλία, Ιρλανδία, Ισπανία, Κύπρος, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία και Φινλανδία, δεν έχουν μεταφέρει τους κανόνες για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στις δημόσιες συμβάσεις (οδηγία 2014/55/ΕΕ) ή δεν έχουν εφαρμόσει το ευρωπαϊκό πρότυπο ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Η Επιτροπή έστειλε προειδοποιητική επιστολή σε 12 κράτη-μέλη, ζητώντας να εφαρμόσουν τους κανόνες ηλεκτρονικής τιμολόγησηςΤα 12 κράτη-μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να τους αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. “Έως τις 17 Απριλίου 2019, οι δημόσιες Αρχές, που ασχολούνται με τις δημόσιες συμβάσεις στην Ε.Ε., όφειλαν να είχαν συμμορφωθεί με το ευρωπαϊκό πρότυπο για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και να ήταν σε θέση να παραλαμβάνουν και να διεκπεραιώνουν τα ηλεκτρονικά τιμολόγια αναλόγως”, αναφέρει η Επιτροπή.

Όπως εξηγεί, το πρότυπο συμβάλλει στην έγκαιρη και αυτόματη διεκπεραίωση των ηλεκτρονικών τιμολογίων και πληρωμών των εταιρειών, διευκολύνει τις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται τις συμβάσεις τους σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος και αυξάνει την ελκυστικότητα των δημόσιων συμβάσεων για τις επιχειρήσεις.

Να σημειωθεί ότι έχει επενδύσει περισσότερα από €33 εκατ. σε επιχορηγήσεις, για να στηρίξει την υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όπως τη διατερματική αυτοματοποίηση, τη ρομποτική και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Ψηφιακές υπηρεσίες

Στο μεταξύ, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές και στα 28 κράτη-μέλη, καλώντας τα να βελτιώσουν τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης (ΚΕΕ) και να παράσχουν εύχρηστες υπηρεσίες μίας στάσης για τους παρόχους υπηρεσιών και τους επαγγελματίες.

Σύμφωνα με την Οδηγία για τις Υπηρεσίες, τα κράτη-μέλη πρέπει να δημιουργήσουν ΚΕΕ, προκειμένου να βοηθήσουν τους παρόχους υπηρεσιών και τους επαγγελματίες να υπερκεράσουν τα διοικητικά εμπόδια, όσον αφορά την πρόσβαση στη δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών. Στις προειδοποιητικές επιστολές, η Επιτροπή επισημαίνει παραλείψεις στον τρόπο με τον οποίο τα 28 κράτη-μέλη εφάρμοσαν τις απαιτήσεις για τα ΚΕΕ.

Οι παραλείψεις φορούν θέματα, που άπτονται της διαδικτυακής διαθεσιμότητας και της ποιότητας των πληροφοριών σχετικά με τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες για τους παρόχους υπηρεσιών και τους επαγγελματίες, που επιθυμούν να κάνουν χρήση των δικαιωμάτων τους στην ενιαία αγορά.

Οι προειδοποιητικές επιστολές καλύπτουν, επίσης, τις ανησυχίες σχετικά με την πρόσβαση και την ολοκλήρωση των διαδικτυακών διαδικασιών μέσω των ΚΕΕ, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τους διασυνοριακούς χρήστες. “Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η συμμόρφωση με τον κανονισμό της Ε.Ε. σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση είναι επίσης σημαντική”, αναφέρει σχετικά η Επιτροπή σε κείμενό της.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας