Το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο InvestEU, ύψους 40,8 δισ.ευρώ, ενέκρινε η ΕΕ

Νέα

21 Ιανουαρίου 2019

Ένα βήμα πιο κοντά στην ενεργοποίηση του νέου χρηματοδοτικού εργαλείου για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη έρχεται η Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε τις προτάσεις για ένα νέα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. που θα στηρίξει τις επενδύσεις και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση από το 2021 ως το 2027. Το νέο πρόγραμμα «InvestEU» σχεδιάστηκε σε συνέχεια και για να αντικαταστήσει το υπάρχον EFSI (European Fund for Strategic Investments), το οποίο συστάθηκε μετά την χρηματοπιστωτική κρίση. Θα παρέχει εγγυήσεις ύψους 40,8 δισ. ευρώ, οι οποίες με τη σειρά τους αναμένεται να ενεργοποιήσουν επενδύσεις της τάξης των 700 δισ. ευρώ. Θα λειτουργήσει δε ως εφαλτήριο για επενδύσεις οι οποίες σε άλλη περίπτωση θα αντιμετώπιζαν δυσκολίες χρηματοδότησης. Το πρόγραμμα, που ενσωματώνει όλα τα χρηματοοικονομικά εργαλεία του προϋπολογισμού της ΕΕ, θα ενισχύσει την υπάρχουσα στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της έρευνας, της καινοτομίας και των βιώσιμων υποδομών, ενώ θα αντιμετωπίσει τα τεράστια κενά στις κοινωνικές επενδύσεις. Η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε ήδη τροπολογίες που βελτιώνουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πλέον, το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τους Υπουργούς των κρατών μελών της ΕΕ με στόχο την επίτευξη συμφωνίας από την πρώτη ανάγνωση. Οι τροπολογίες αφορούν την αύξηση των εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στα 40,8 δισ. ευρώ για την προσέλκυση πρόσθετων επενδύσεων ύψους πάνω από 698 δισ. σε όλη την ΕΕ (η Επιτροπή είχε προτείνει 38 δισ. με στόχο επενδύσεις ύψους 650 δισ.). 

Αλλαγές
Το πρόγραμμα θα ενισχύσει τις ΜμΕ, την έρευνα, την καινοτομία, τις βιώσιμες υποδομές και τις κοινωνικές επενδύσειςΕπίσης, με τις τροπολογίες εισάγονται νέοι, σαφέστεροι στόχοι, όπως η αύξηση της απασχόλησης στην ΕΕ, η επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή και η βελτίωση της οικονομικής, περιφερειακής και κοινωνικής συνοχής. Στο μεταξύ, οι τροπολογίες που ψηφίστηκαν προβλέπουν καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, καθώς το Κοινοβούλιο έθεσε στόχο «τουλάχιστον 40%» των συνολικών πόρων του προγράμματος να δαπανηθούν σε επενδύσεις σχετικές με την κλιματική αλλαγή. Στο μεταξύ, οι ευρωβουλευτές υπερψήφισαν τη δημιουργία ενός Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου η σύνθεση θα διασφαλίζει τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στη χάραξη πολιτικής και στον τραπεζικό κλάδο, όπου ένα μέλος του θα διορίζεται απευθείας από το Κοινοβούλιο. Επιπρόσθετα, το Κοινοβούλιο ζητά από την Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο να υποβάλουν ετήσιες αναφορές για την πρόοδο, τα αποτελέσματα και τα επιχειρησιακά θέματα του προγράμματος «InvestEU» ώστε να διασφαλιστεί ότι ασκείται έλεγχος εκ μέρους των ευρωπαίων πολιτών. Να σημειωθεί ότι το InvestEU θα αποτελείται από το χρηματοδοτικό τμήμα InvestEU Fund, το συμβουλευτικό InvestEU Advisory Hub και την πλατφόρμα InvestEU Portal.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας