Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ε.Ε. για το “δικαίωμα στη λήθη”

Νέα

14 Ιανουαρίου 2019

Μία απόφαση, η οποία έχει αρκετές προεκτάσεις, έλαβε το ο Γενικός Εισαγγελέας της Ε.Ε. σχετικά με το “δικαίωμα στη λήθη”, δηλαδή το δικαίωμα των χρηστών να ζητούν από μηχανές αναζήτησης, όπως η Google, τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν. Για την ακρίβεια, ο Γενικός Εισαγγελέας M. Szpunar, πρότεινε στο Δικαστήριο να περιορίσει στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την υποχρέωση διαγραφής συνδέσμων, την οποία υπέχουν οι μηχανές αναζήτησης.

Ο Γενικός Εισαγγελέας προτείνει στο Δικαστήριο να περιορίσει το “δικαίωμα στη λήθη” σε επίπεδο Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΜε τις προτάσεις του, ο Γενικός Εισαγγελέας επισημαίνει καταρχάς ότι οι διατάξεις του δικαίου της Ένωσης δεν ρυθμίζουν ρητώς το ζήτημα της εδαφικότητας της διαγραφής των συνδέσμων. Συνεπώς, κατά την άποψή του, επιβάλλεται να γίνεται διάκριση ανάλογα με τον τόπο, όπου πραγματοποιείται η αναζήτηση. Ειδικότερα, η διαγραφή συνδέσμων από τα αποτελέσματα της αναζήτησης δεν πρέπει να αφορά τις αναζητήσεις που διενεργούνται εκτός του εδάφους της Ε.Ε. Ως εκ τούτου, τάσσεται κατά ερμηνείας των διατάξεων του δικαίου της Ένωσης τόσο ευρείας, ώστε να παράγουν αποτελέσματα και εκτός των εδαφικών συνόρων των 28 κρατών-μελών. Κατά το Γενικό Εισαγγελέα, το θεμελιώδες δικαίωμα στη λήθη πρέπει να σταθμίζεται με το εύλογο συμφέρον του κοινού για πρόσβαση στην αναζητούμενη πληροφορία. Ειδικότερα, ο γενικός εισαγγελέας επισημαίνει ότι, αν γινόταν δεκτή παγκόσμια διαγραφή συνδέσμων, οι Αρχές της Ένωσης δεν θα ήταν σε θέση να αποσαφηνίσουν και να οριοθετήσουν το δικαίωμα λήψης πληροφοριών και ακόμη λιγότερο να το σταθμίσουν με τα άλλα θεμελιώδη δικαιώματα στην προστασία των δεδομένων και στην ιδιωτική ζωή. 

Σκεπτικό
“Ο κίνδυνος θα ήταν, σε περίπτωση δυνατότητας παγκόσμιας διαγραφής των συνδέσμων, να εμποδίζεται η πρόσβαση των προσώπων που βρίσκονται σε τρίτες χώρες στην πληροφορία και με βάση την αμοιβαιότητα, τα τρίτα κράτη να εμποδίζουν την πρόσβαση στην πληροφορία, όσον αφορά τα πρόσωπα που βρίσκονται στα κράτη-μέλη της Ένωσης”, αναφέρει η σχετική απόφαση. Πάντως, ο Γενικός Εισαγγελέας δεν αποκλείει το ενδεχόμενο, σε ορισμένες περιπτώσεις, να επιβληθεί στις μηχανές αναζήτησης η λήψη μέτρων διαγραφής συνδέσμων σε παγκόσμια κλίμακα.

Θυμίζουμε, ωστόσο, ότι οι προτάσεις του γενικού εισαγγελέα δεν δεσμεύουν το Δικαστήριο. 

Το ιστορικό
Το θέμα εκκίνησε το 2015 η Commission Νationale de l’informatique et des Libertés της Γαλλίας, η οποία κίνησε τις διαδικασίες, ώστε η αφαίρεση από τις μηχανές αναζήτησης να είναι παγκόσμια, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι στην Ε.Ε. δεν θα έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες.

Το 2015, η πρόεδρος της γαλλικής CNIL απηύθυνε προειδοποίηση στη Google, καλώντας την, στην περίπτωση που ικανοποιεί αίτημα φυσικού προσώπου για την απάλειψη από τον κατάλογο αποτελεσμάτων που εμφανίζεται κατόπιν αναζήτησης που έχει διενεργηθεί με βάση το ονοματεπώνυμό του, συνδέσμων προς ιστοσελίδες, να απαλείφει τους συνδέσμους αυτούς ως προς όλες τις καταλήξεις ονόματος χώρου, που αυτή χρησιμοποιεί για τη μηχανή αναζήτησης που εκμεταλλεύεται.

Η Google δεν συμμορφώθηκε προς την προειδοποίηση αυτή, περιοριζόμενη στην απάλειψη των επίμαχων συνδέσμων μόνο από τα αποτελέσματα που εμφανίζονται κατόπιν αναζητήσεων που γίνονται από ονόματα χώρου, που αντιστοιχούν στις επιμέρους υποδιαιρέσεις της μηχανής αναζήτησης στα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Η CNIL, αφού διαπίστωσε ότι η Google δεν είχε συμμορφωθεί με την εν λόγω προειδοποίηση εντός της ταχθείσας προθεσμίας, της επέβαλε, με απόφαση της 10ης Μαρτίου 2016, κύρωση ποσού €100.000. Η Google προσέφυγε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας της Γαλλίας, το οποίο και υπέβαλε στο Δικαστήριο σχετικά προδικαστικά ερωτήματα.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας