Αφαίρεση online τρομοκρατικού περιεχομένου εντός μιας ώρας

Νέα

13 Σεπτεμβρίου 2018

Νέους και αυστηρότερους κανόνες για την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου από το Διαδίκτυο, προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή προτείνει την αφαίρεση του τρομοκρατικού περιεχομένου από το Διαδίκτυο εντός μίας ώρας από την ανάρτησή του. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, κάθε διαδικτυακή πλατφόρμα, που επιθυμεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της στην Ένωση, θα υπόκειται σε σαφείς κανόνες, προκειμένου να αποφεύγεται η κατάχρηση των υπηρεσιών της για τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες για την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου από το ΔιαδίκτυοΤο τρομοκρατικό περιεχόμενο συνεχίζει να υφίσταται και να κυκλοφορεί στο Διαδίκτυο: μόνο τον Ιανουάριο του 2018, διαδόθηκαν στο διαδίκτυο σχεδόν 700 νέες επίσημες προπαγανδιστικές δημοσιεύσεις του Da'esh. Η Επιτροπή, ήδη, εργάζεται σε εθελοντική βάση με διάφορους βασικούς ενδιαφερομένους, όπως διαδικτυακές πλατφόρμες, κράτη - μέλη και την Ευρωπόλ, προκειμένου να περιορίσει την παρουσία του τρομοκρατικού περιεχομένου στο Διαδίκτυο. Οι νέοι κανόνες που προτείνει η Επιτροπή, θα διασφαλίσουν την ταχεία αφαίρεση του τρομοκρατικού περιεχομένου από το Διαδίκτυο.

Εντός μιας ώρας
Τα βασικά χαρακτηριστικά των νέων κανόνων είναι τα εξής:

- Ο κανόνας της μίας ώρας: λόγω της ταχύτητας της εξάπλωσης του, το τρομοκρατικό περιεχόμενο είναι πλέον ζημιογόνο κατά τις πρώτες ώρες μετά την εμφάνισή του στο διαδίκτυο. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή προτείνει μια νομικά δεσμευτική προθεσμία της μίας ώρας εντός της οποίας πρέπει να αφαιρείται το περιεχόμενο κατόπιν απόφασης αφαίρεσης του από τις αρμόδιες εθνικές αρχές.

- Σαφής ορισμός του τρομοκρατικού περιεχομένου, ως υλικού που υποκινεί ή υποστηρίζει τη διάπραξη τρομοκρατικών εγκλημάτων, προωθεί τις δραστηριότητες τρομοκρατικής ομάδας ή παρέχει οδηγίες σχετικά με τεχνικές διάπραξης τρομοκρατικών πράξεων.

- Καθήκον επιμέλειας κάθε πλατφόρμας να διασφαλίζει ότι δεν χρησιμοποιείται καταχρηστικά για τη διάδοση του τρομοκρατικού περιεχομένου στο Διαδίκτυο. Ανάλογα με τον κίνδυνο διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου μέσω των πλατφορμών τους, οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να λαμβάνουν προδραστικά μέτρα, όπως είναι η χρήση νέων εργαλείων, για να προστατεύσουν καλύτερα τις πλατφόρμες και τους χρήστες τους από την κατάχρηση αυτή.

- Ενισχυμένη συνεργασία: η πρόταση θεσπίζει ένα πλαίσιο για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας, των κρατών - μελών και της Ευρωπόλ. Οι πάροχοι υπηρεσιών και τα κράτη - μέλη θα υποχρεούνται να ορίσουν σημεία επαφής προσβάσιμα ανά πάσα στιγμή, προκειμένου να διευκολυνθεί η παρακολούθηση των αποφάσεων αφαίρεσης και των αναφορών.

Διασφαλίσεις
Οι πάροχοι περιεχομένου θα μπορούν να βασίζονται σε αποτελεσματικούς μηχανισμούς καταγγελίας, τους οποίους θα υποχρεούνται να θέσουν σε λειτουργία όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών. Το περιεχόμενο που αφαιρείται αδικαιολόγητα, θα πρέπει να αποκαθίσταται το συντομότερο δυνατόν από τον πάροχο υπηρεσιών. Οι εθνικές αρχές, επίσης, θα παρέχουν αποτελεσματικά ένδικα μέσα, ενώ οι πλατφόρμες και οι πάροχοι περιεχομένου θα έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις αφαίρεσης. Οι πλατφόρμες, που κάνουν χρήση αυτοματοποιημένων εργαλείων εντοπισμού, θα πρέπει να προβλέπουν εποπτεία και επαλήθευση από ανθρώπους, προκειμένου να αποφεύγονται οι εσφαλμένες αφαιρέσεις.

Επίσης, οι πάροχοι υπηρεσιών και τα κράτη - μέλη θα υποχρεούνται να υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις διαφάνειας σχετικά με τους τρόπους αντιμετώπισης του τρομοκρατικού περιεχομένου, καθώς και τακτικές αναφορές σχετικά με τα λαμβανόμενα προδραστικά μέτρα, ώστε να διασφαλίζονται η διαφάνεια και η εποπτεία.

Οικονομικές κυρώσεις
Στο μεταξύ, τα κράτη - μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση με αποφάσεις αφαίρεσης τρομοκρατικού περιεχομένου από το Διαδίκτυο. Σε περίπτωση συστηματικής μη αφαίρεσης τέτοιου περιεχομένου παρά την έκδοση αποφάσεων αφαίρεσης, ο πάροχος υπηρεσιών ενδέχεται να αντιμετωπίσει χρηματικές ποινές ύψους έως και 4% του συνολικού κύκλου εργασιών του κατά το τελευταίο οικονομικό έτος.

Χθες, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, με την ευκαιρία της ομιλίας του για την Κατάσταση της Ένωσης σχολίασε: “Οι Ευρωπαίοι δικαίως αναμένουν από την Ένωση τους να τους παρέχει ασφάλεια. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή σήμερα προτείνει νέους κανόνες για την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου από το Διαδίκτυο εντός μίας ώρας, δηλαδή εντός του κρίσιμου χρονικού διαστήματος κατά το οποίο προκαλεί τη μεγαλύτερη ζημιά”.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας