Εγγραφή Νέου Μέλους

Μια επιχείρηση μπορεί να γίνει Μέλος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, συμπληρώνοντας την Αίτηση Εγγραφής [DOC] [PDF], η οποία θα πρέπει να υποστηρίζεται από 2 Επιχειρήσεις - Μέλη του ΣΕΠΕ.

Στο ΣΕΠΕ πρέπει να αποστείλετε την Αίτηση Εγγραφής, τα Νομιμοποιητικά Έγγραφα [PDF] της επιχείρησής σας (τα νομιμοποιητικά έγγραφα διαφέρουν ανάλογα με τη Νομική Μορφή της επιχείρησης - ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ.), καθώς και αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης της Εισφοράς Εγγραφής1. Η Εισφορά Εγγραφής στο ΣΕΠΕ ανέρχεται στο ποσό των €300 και θα πρέπει να την καταθέσετε στην τράπεζα alpha bank, IBAN: GR51 0140 1490 1490 0232 0001 224.

Η Αίτηση Εγγραφής μετά από έλεγχο του Νομικού Τμήματος του Συνδέσμου, κατά τον οποίο ελέγχεται η πληρότητα της Αίτησης Εγγραφής και των Νομιμοποιητικών Εγγράφων, θα συμπεριληφθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΠΕ προς έγκριση.

Σε περίπτωση έγκρισης, θα ειδοποιηθείτε από το Σύνδεσμο και θα πρέπει να καταβάλλετε την Ετήσια Συνδρομή σας [PDF], η οποία προσδιορίζεται από τον κύκλο εργασιών που πραγματοποίησε η Επιχείρησή σας το προηγούμενο έτος από την Εγγραφή σας. Για το 1ο έτος εγγραφής, και μόνο, η Ετήσια Συνδρομή υπολογίζεται ως αναλογία της συνδρομής για τους υπολειπόμενους μήνες (δηλαδή δωδέκατα της ετήσιας συνδρομής) μέχρι τέλους τους έτους, π.χ. αν εγκριθεί η Αίτηση Εγγραφής μιας Επιχείρησης τον Απρίλιο, τότε η Ετήσια Συνδρομή για το συγκεκριμένο έτος και υπολογίζεται ως εξής: Ετήσια Συνδρομή x 9/12, κ.ο.κ.1. Στην περίπτωση που η Αίτησή Εγγραφής σας δεν γίνει δεκτή, η Εισφορά Εγγραφής επιστρέφεται άτοκα2.

_________________________________________________________
1 Καταστατικό του ΣΕΠΕ, Κεφ. Β, άρθρο 6, § ΙI.
2 Καταστατικό του ΣΕΠΕ, Κεφ. Β, άρθρο 6, § Ι.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή/ και διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα Γραφεία του ΣΕΠΕ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας
Αμβροσίου Φραντζή 19, 117 43 Αθήνα
Τ 2109249540, 2109249541 F 2109249542
info@sepe.gr

 Καταστατικό ΣΕΠΕ
 Κώδικας Δεοντολογίας ΣΕΠΕ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021