Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014, 20:33:51
Κεντρική σελίδα  Προσθήκη στα αγαπημένα  Αποστολή σε φίλο  Εκτύπωση  Σμίκρυνση γραμματοσειράς Μεγέθυνση γραμματοσειράς

Δημόσια διαβούλευση για το έργο “Ανάπτυξη εφαρμογών υποστήριξης Ενιαίας Αρχής Πληρωμής Μισθοδοσίας” από το Υπουργείο Οικονομικών

Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2012

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί σε Δημόσια Διαβούλευση η διακήρυξη του διαγωνισμού για το υποέργο 2 “Ανάπτυξη εφαρμογών υποστήριξης Ενιαίας Αρχής Πληρωμής Μισθοδοσίας”, της πράξης “Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενιαίας Μισθοδοσίας” με κωδικό MIS 296414. Αναθέτουσα αρχή είναι το Υπουργείο Οικονομικών (Γεν. Γραμματεία Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων, Γεν. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης) και Φορέας για τον οποίο προορίζεται το έργο είναι το Υπουργείο Οικονομικών (Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής/Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ), Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων).

Πρόκειται για Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά συμφερότερη προσφορά.

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη εφαρμογών και παροχή υπηρεσιών, που αναφέρονται ως:

  • Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογών υπολογισμού και εκκαθάρισης μισθοδοσίας, καθώς επίσης σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογών υπολογισμού και εκκαθάρισης πρόσθετων αμοιβών ή αποζημιώσεων μέσω Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής (ΧΕΠ).
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος υποστήριξης ελέγχου και πληροφόρησης της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής, των εκκαθαριστών, των Φορέων και των μισθοδοτούμενων.
  • Υπηρεσίες ολοκλήρωσης λύσεων και Τεχνική Υποστήριξη. 

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των €4.845.708,00 (τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων οκτώ ΕΥΡΩ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €3.939.600,00 πλέον ΦΠΑ: €906.108,00). Δικαίωμα Προαίρεσης 25% του προϋπολογισμού του Έργου εκτός των υπηρεσιών εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για υπηρεσίες συντήρησης πέντε (5) ετών. Ο προϋπολογισμός για το δικαίωμα προαίρεσης αφορά σε υπηρεσίες συντήρησης για πέντε (5) έτη και ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν ενενήντα χιλιάδων διακοσίων πενήντα ΕΥΡΩ και μηδέν λεπτών (1.199.250,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Ειδικότερα, ο ετήσιος προϋπολογισμός της συντήρησης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ΕΥΡΩ και μηδέν λεπτών (239.850,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Το Έργο (εκτός του δικαιώματος προαίρεσης) χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον κωδικό έργου: 2010ΣΕ05180004.

Ο χρόνος υλοποίησης – Διάρκεια του έργου είναι Δεκαεννέα (19) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

Η προθεσμία για την υποβολή σχολίων στη διαβούλευση λήγει τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2012.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο παρατηρήσεων και να το αποστείλουν με e - mail στο: eap@gsis.gr ή με fax στο: 210 - 480 20 89.

Τεύχος διαβούλευσης και Έντυπο Υποβολής Σχολίων, σε μορφή .zip.


Η διαβούλευση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ, στη διεύθυνση:
http://www.gsis.gr/ggps/works/dimdiav/eap.html

Σχετικά νέα

 

Videos
e-Skills Week 2012
e-Skills Week 2012
Περιοδικό ΣΕΠΕnews European Information Technology Observatory, World Economic Forum, BETA Χρηματιστηριακή, IDC, ALBA, International telecomunication Union Τεύχος 41
Newsletter
Παρακαλούμε συμπληρώστε το email σας για να σας αποστέλλονται ηλεκτρονικά οι νέες καταχωρήσεις στο portal μας.
Ποιες νομίζετε ότι πρέπει να είναι οι προτεραιότητες του Επιχ. Προγράμματος “Ψηφιακή Σύγκλιση”;

Χρηματιστήριο
powered by:

Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων


Εορτολόγιο